en en

Legislatíva finančnej stability

Národná banka Slovenska dostala poverenie prispievať k stabilite finančného trhu v zákone o NBS (§ 2 ods. 3). Podľa zákona o dohľade nad finančným trhom (§1 ods. 2 a §1 ods. 3 písm. b)) tiež identifikuje, monitoruje, posudzuje a aktívne zmierňuje riziká, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu. Všetky tieto činnosti sú spoločne známe ako makroprudenciálna politika.

Biele karty so symbolom paragrafu

Výkon makroprudenciálnej politiky NBS sa sústreďuje najmä na dve oblasti:

Slovensko je ako súčasť EÚ viazané aj európskou legislatívou. Niektoré predpisy sú priamo záväzné (napr. nariadenie CRR), iné sa prenášajú do príslušných slovenských zákonov (napr. smernica CRD, smernica o úveroch na bývaniesmernica o spotrebiteľských úveroch).

K stabilite európskeho finančného systému prispieva aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorý podľa potreby vydáva odporúčaniavarovania k aktuálnym rizikám. Niektoré z nich majú celoeurópsky charakter, iné sú adresované konkrétnym krajinám.

Všetky predpisy týkajúce sa finančnej stability v slovenskej legislatíve a vybrané relevantné predpisy týkajúce sa finančnej stability v európskej legislatíve je možné nájsť tu: