en en

Legislatíva finančnej stability

Národná banka Slovenska dostala poverenie prispievať k stabilite finančného trhu v zákone o NBS (§ 2 ods. 3). Podľa zákona o dohľade nad finančným trhom (§1 ods. 2 a §1 ods. 3 písm. b)) tiež identifikuje, monitoruje, posudzuje a aktívne zmierňuje riziká, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu. Všetky tieto činnosti sú spoločne známe ako makroprudenciálna politika.

Výkon makroprudenciálnej politiky NBS sa sústreďuje najmä na dve oblasti:

Slovensko je ako súčasť EÚ viazané aj európskou legislatívou. Niektoré predpisy sú priamo záväzné (napr. nariadenie CRR), iné sa prenášajú do príslušných slovenských zákonov (napr. smernica CRD, smernica o úveroch na bývaniesmernica o spotrebiteľských úveroch).

K stabilite európskeho finančného systému prispieva aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorý podľa potreby vydáva odporúčaniavarovania k aktuálnym rizikám. Niektoré z nich majú celoeurópsky charakter, iné sú adresované konkrétnym krajinám.

Všetky predpisy týkajúce sa finančnej stability v slovenskej legislatíve a vybrané relevantné predpisy týkajúce sa finančnej stability v európskej legislatíve je možné nájsť tu: