en en

Zákony patriace do kompetencie NBS

Zákony uverejnené na webovom sídle NBS majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

Výňatok z Ústavy SR – ustanovenie o Národnej banke Slovenska

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady zo dňa 12. 10. 2011
  • Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné bankové vklady fyzických osôb v bankách a v pobočkách zahraničných bánk zo dňa 14. 12. 1999
  • Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady zo dňa 13. 11. 2002
  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 15. októbra 2015
  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 30. decembra 2010
  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 1. januára 2009
  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 1. mája 2004 do 31. decembra 2008

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov