en en

Spolupráca s trhom

Pravidelná komunikácia s účastníkmi trhu tvorí neoddeliteľnú súčasť aktivít Národnej banky Slovenska v oblasti platobných služieb a platobných systémov. Národná banka Slovenska vníma dôležitosť prenosu informácií z medzinárodných zoskupení na národný trh a naopak ako aj nevyhnutnosť koordinácie aktivít na národnej úrovni. Na tento účel zriadila dve pracovné zoskupenia, ktorých cieľom je zabezpečiť uvedené činnosti. Členmi oboch zoskupení sú tak zástupcovia štátnej a verejnej správy, ako aj zástupcovia profesijných organizácií, resp. súkromného sektora.

Národná užívateľská skupina pre platobné služby a systémy (NSG Pay-SK) sa venuje predovšetkým aktivitám súvisiacim s rozvojom platobných služieb a platobných systémov.

Národná užívateľská skupina pre T2S (NSG-SK) zastrešuje aktivity v oblasti vyrovnania cenných papierov vrátane riadenia kolaterálu a prenosu informácií týkajúcich sa projektov Eurosystému v oblasti trhových infraštruktúr.