en en

Tematické priority výskumu

1. Transmisia menovej politiky a prenos inflácie

Napríklad výskum

 • inflačných očakávaní a rôznorodého vplyvu inflácie na domácnosti a firmy,
 • cenovej dynamiky a prenosu cien energií do cien výrobcov a spotrebiteľských cien,
 • dlhodobého vplyvu inflácie
  na hospodársky rast,
 • príčin a dôsledkov interakcie menovej a fiškálnej politiky.

2. Makroprudenciálna politika a trh nehnuteľností

Napríklad výskum

 • dôsledkov makroprudenciálnych nástrojov,
 • úlohy a vplyvu makroprudenciálnej politiky v čase sprísňovania menovej politiky,
 • interakcie makroprudenciálnej politiky s menovou politikou a bankovým dohľadom,
 • determinantov ponuky a dopytu po nehnuteľnostiach a odhad rovnovážnej úrovne cien nehnuteľností.

3. Štrukturálny vývoj
so zameraním na analýzy založené na mikroúdajoch

Napríklad výskum

 • s využitím mikroúdajov s cieľom lepšie pochopiť fungovanie ekonomiky,
 • dynamiky trhu práce vrátane nerovnosti v bohatstve, starnutia a migrácie,
 • podnikovej dynamiky, produktivity a konkurencieschopnosti,
 • fungovania globálnych hodnotových reťazcoch v medzinárodnom obchode.

4. Hospodárske a finančné dôsledky zmeny klímy a opatrenia na jej zmiernenie

Napríklad výskum

 • vplyvu „zelených“ politík na finančný sektor, štruktúru priemyslu a dodávky energie,
 • dopadov zelenej transformácie
  na ekonomiku,
 • klimatickej stopy rôznych hospodárskych činností na Slovensku

ale aj monitoring práce v tejto oblasti na medzinárodných fórach, s cieľom využiť skúsenosti iných centrálnych bank.