en en

HFCS - Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností (Household finance and Consumption Survey, HFCS) zbiera detailné mikroúdaje o rozdelení portfólia aktív a finančných záväzkov domácností a ich rozhodnutiach o spotrebe vo všetkých krajinách eurozóny.

Predstavuje najkomplexnejšie zisťovanie na túto tému v Európe.

HFCS je prvé zisťovanie na Slovensku, ktoré umožňuje analyzovať celú súvahu domácností v súlade s medzinárodnými štandardmi. Zbiera aj súvisiace ekonomické a demografické údaje (napríklad príjmy domácností, medzigeneračné transfery, vybrané kategórie spotreby a úverové obmedzenia, vek, vzdelanie a pracovný status opytovaných osôb), ktoré vypovedajú o ďalších aspektoch finančných rozhodnutí domácností.

Projekt HFCS založila Európska centrálna banka v úzkej spolupráci s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny. Zisťovanie sa realizuje od roku 2010 v približne trojročných intervaloch harmonizovanou metodológiou v krajinách eurozóny, ako aj v niektorých ďalších krajinách Európskej Únie (Česko, Maďarsko).

Na Slovensku sa HFCS uskutočnilo v štyroch vlnách, v rokoch 2010, 2014, 2017 a 2021. Zastrešuje ho Národná banka Slovenska, terénny zber údajov zabezpečuje Štatistický úrad SR.

Informácie
pre domácnosti

 • Rozhovory pre piatu vlnu Zisťovania o financiách a spotrebe domácností (HFCS) sa na Slovensku uskutočnia na jeseň 2023. Očakáva sa, že terénna fáza potrvá do konca roka 2023.

  Výberovou jednotkou pre zisťovanie je byt. Výber bytov sa realizuje dvojstupňovým náhodným výberom. Do výberu sú zahrnuté všetky kraje, tak aby bolo pokryté celé územie Slovenska. Návrh vzorky na základe štatistických metód zaručuje, že napriek malému počtu zúčastnených domácností výsledky odrážajú finančné a spotrebiteľské vzorce všetkých domácností na Slovensku. Výsledky zisťovania sú tak reprezentatívne na úrovni krajiny aj jednotlivých krajov. Jednotkou zisťovania je domácnosť, ktorá je tvorená osobami obvykle bývajúcimi vo vybranom byte. Bližšie informácie týkajúce sa účasti na HFCS sú uvedené v informačnom letáku, ktorý je zaslaný všetkým vybraným domácnostiam.

  Domácnosti, ktoré sú vybrané do náhodnej vzorky pre HFCS, dostanú pozývací list spolu s informačným letákom. Vybrané domácnosti budú následne kontaktované oficiálnym opytovateľom Štatistického úradu SR, ktorý je poverený Národnou bankou Slovenska vykonaním zisťovania. V prípade ďalších otázok volajte regionálne telefónne číslo Štatistického úradu SR, uvedené v pozývacom liste. S tímom HFCS v NBS sa môžete spojiť prostredníctvom e-mailu hfcs@nbs.sk.

  • Ak je Vaša domácnosť vybraná do zisťovania, dostanete pozývací list podpísaný výkonným riaditeľom Národnej banky Slovenska (NBS) a predsedom Štatistického úradu SR.
  • Pre overenie Vašej domácnosti v zozname vybraných pre zisťovanie volajte prosím regionálne telefónne číslo Štatistického úradu SR, ktoré je uvedené v pozývacom liste.
  • S tímom HFCS v NBS sa môžete spojiť prostredníctvom e-mailu hfcs@nbs.sk.
  • Ďalšie informácie o NBS nájdete na www.nbs.sk, pre informácie o Štatistickom úrade SR navštívte www.statistics.sk.

  Zaručujeme anonymné spracovanie odpovedí získaných od domácností. S údajmi sa bude narábať ako s citlivými údajmi (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj s európskym všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – GDPR) a použijú sa výhradne na štatistické a výskumné účely.

Dáta a užívatelia

 • Ako žiadať o dáta

  NBS poskytuje výskumným a vedeckým pracovníkom prístup k anonymizovanej databáze HFCS na účely štatistického spracovania a nekomerčného empirického výskumu. O slovenské údaje môžete požiadať pomocou nasledovného formuláru:

  Žiadosť o poskytnutie údajov HFCS

  O celoeurópsku databázu je možné žiadať prostredníctvom formuláru Európskej centrálnej banky:

  Access to the HFCS data

Publikácie a analýzy