en en

HFCS - Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností (Household finance and Consumption Survey, HFCS) zbiera detailné mikroúdaje o rozdelení portfólia aktív a finančných záväzkov domácností a ich rozhodnutiach o spotrebe vo všetkých krajinách eurozóny.

Predstavuje najkomplexnejšie zisťovanie na túto tému v Európe.

HFCS je prvé zisťovanie na Slovensku, ktoré umožňuje analyzovať celú súvahu domácností v súlade s medzinárodnými štandardmi. Zbiera aj súvisiace ekonomické a demografické údaje (napríklad príjmy domácností, medzigeneračné transfery, vybrané kategórie spotreby a úverové obmedzenia, vek, vzdelanie a pracovný status opytovaných osôb), ktoré vypovedajú o ďalších aspektoch finančných rozhodnutí domácností.

Projekt HFCS založila Európska centrálna banka v úzkej spolupráci s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny. Zisťovanie sa realizuje od roku 2010 v približne trojročných intervaloch harmonizovanou metodológiou v krajinách eurozóny, ako aj v niektorých ďalších krajinách Európskej Únie (Česko, Maďarsko).

Na Slovensku sa HFCS uskutočnilo v štyroch vlnách, v rokoch 2010, 2014, 2017 a 2021. Zastrešuje ho Národná banka Slovenska, terénny zber údajov zabezpečuje Štatistický úrad SR. Piata vlna zisťovania sa uskutočnila v období jeseň/zima 2023 (informácie tu), výsledky budú dostupné v priebehu roka 2025.

 • HFCS workshop 2024

  NBS organizuje 24 – 26. apríla 2024 praktický workshop zameraný na využitie a prácu s údajmi HFCS. Workshop je určený pre študentov, výskumníkov a analytikov so záujmom o ekonomické a finančné súvislosti bohatstva, aktív a pasív domácností. Podrobné informácie nájdete v priloženej pozvánke. V prípade Vásho záujmu prosím vyplňte prihlášku.

 • Informácie o prístupe k HFCS dátam

  NBS poskytuje výskumným a vedeckým pracovníkom prístup k anonymizovanej databáze HFCS na účely štatistického spracovania a nekomerčného empirického výskumu.

 • Obsah dotazníka

  Dotazník obsahuje dve hlavné časti:

  1. Otázky týkajúce sa domácnosti ako celku: reálne aktíva a ich financovanie, iné záväzky, úverové obmedzenia, súkromné podnikanie, finančné aktíva, medzigeneračné prevody a dary, spotrebu a úspory.
  2. Otázky týkajúce sa jednotlivých členov domácnosti: demografiu (pre všetkých členov domácnosti), zamestnanie, budúce dôchodkové nároky a príjem (pre členov domácnosti vo veku 16 a viac rokov).

  Údaje, ktoré sa zbierajú v každej participujúcej krajine, sú tzv. core premenné. Súbor non-core premenných obsahuje údaje, pri ktorých sa krajiny slobodne rozhodujú, ktoré z nich pozbierajú.

  Slovenský dotazník obsahuje ešte niekoľko otázok, ktoré sa v spoločnom európskom dotazníku nenachádzajú. Ide o otázky napr. o finančnej gramotnosti, alebo o špecifickom module na vybranú tému (napr. vplyv Covidu). Pre viac podrobností sa prosím obráťte na nás na hfcs@nbs.sk.

 • Metodické informácie – dôležité pre užívateľov

  Práca s HFCS databázou je pomerne zložitá a vyžaduje primerané znalosti v oblasti spracovávania dát, štatistiky a ekonometrie, ako aj o metodológii zisťovania. Podrobný popis dotazníka a dôležité aspekty zisťovania, ako metóda výberu vzorky, výpočet váh, úpravy údajov a použité techniky pri viacnásobnej imputácii chýbajúcich odpovedí, odhad rozptylu pomocou replikovaných váh, problémy s porovnateľnosťou údajov, definície a ďalšie detaily sú uvedené v Metodologickej správe ECB pre vlnu 2021.

 • Ako žiadať o dáta

  Údaje HFCS poskytujeme záujemcom výlučne pre účely nekomerčného vedeckého výskumu a analýz na úrovni domácností. V prípade potreby HFCS dát na úrovni osôb, túto skutočnosť prosím spolu s popisom plánovaného projektu uveďte v žiadosti. Žiadosti o tieto údaje posudzujeme samostatne. Pred uchádzaním sa o dáta si prosím preštudujte Metodologickú správu ECB pre vlnu 2021.

  O slovenské údaje môžete požiadať pomocou nasledovného formuláru:

  Žiadosť o poskytnutie údajov HFCS

  O celoeurópsku databázu je možné žiadať prostredníctvom formuláru Európskej centrálnej banky:

  Access to the HFCS data

Vybrané výstupy týkajúce sa Slovenska

Rozhovory pre piatu vlnu Zisťovania o financiách a spotrebe domácností (HFCS) sa na Slovensku uskutočnili v období jeseň/zima 2023.

 • Výber domácností

  Výberovou jednotkou pre zisťovanie je byt. Výber bytových jednotiek sa realizuje dvojstupňovým náhodným výberom. Do výberu sú zahrnuté všetky kraje, tak aby bolo pokryté celé územie Slovenska. Návrh vzorky na základe štatistických metód zaručuje, že napriek malému počtu zúčastnených domácností výsledky odrážajú finančné a spotrebiteľské vzorce všetkých domácností na Slovensku. Výsledky zisťovania sú tak reprezentatívne na úrovni krajiny aj jednotlivých krajov. Jednotkou zisťovania je domácnosť, ktorá je tvorená osobami obvykle bývajúcimi vo vybranom byte. Bližšie informácie týkajúce sa účasti na HFCS sú uvedené v informačnom letáku, ktorý je zaslaný všetkým vybraným domácnostiam.

 • Kontaktovanie domácností

  Domácnosti, ktoré sú vybrané do náhodnej vzorky pre HFCS, dostanú pozývací list spolu s informačným letákom. Vybrané domácnosti budú následne kontaktované oficiálnym opytovateľom Štatistického úradu SR, ktorý je poverený Národnou bankou Slovenska vykonaním zisťovania. V prípade ďalších otázok volajte regionálne telefónne číslo Štatistického úradu SR, uvedené v pozývacom liste. S tímom HFCS v NBS sa môžete spojiť prostredníctvom e-mailu hfcs@nbs.sk.

 • Ako môžem skontrolovať, či je zisťovanie seriózne?
  • Ak je Vaša domácnosť vybraná do zisťovania, dostanete pozývací list podpísaný výkonným riaditeľom Národnej banky Slovenska (NBS) a predsedom Štatistického úradu SR.
  • Pre overenie Vašej domácnosti v zozname vybraných pre zisťovanie volajte prosím regionálne telefónne číslo Štatistického úradu SR, ktoré je uvedené v pozývacom liste.
  • S tímom HFCS v NBS sa môžete spojiť prostredníctvom e-mailu hfcs@nbs.sk.
  • Ďalšie informácie o NBS nájdete na www.nbs.sk, pre informácie o Štatistickom úrade SR navštívte www.statistics.sk.
 • Dôvernosť a bezpečnosť údajov

  Zaručujeme anonymné spracovanie odpovedí získaných od domácností. S údajmi sa bude narábať ako s citlivými údajmi (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj s európskym všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – GDPR) a použijú sa výhradne na štatistické a výskumné účely.

 • Informačný leták
 • Kontakt