en en

História menovej politiky NBS

Pred prijatím eura zastávala NBS funkciu jediného tvorcu menovej politiky pre Slovensko. Históriu menovej politiky NBS môžeme rozdeliť na dve hlavné etapy: 

Od roku 2000 začali úrokové sadzby NBS zohrávať podstatne dôležitejšiu úlohu v rámci výkonu menovej politiky. Od svojho vzniku do roku 2004 NBS každoročne v decembri pripravovala Menový program NBS na nasledujúci aktuálny rok a spravidla v máji bežného roka aktualizovaný (konkretizovaný) Menový program NBS. Menový program mal poskytnúť ekonomickým subjektom dostatok informácií pri formulovaní ich rozhodnutí a priblížiť verejnosti očakávaný makroekonomický vývoj.

V roku 2005 NBS v „Komunikačnej stratégii NBS do roku 2009″ formulovala hlavné zásady komunikácie, jej cieľové skupiny ako aj komunikačné nástroje: tlačové správy, tlačové konferencie, komentáre, komuniké, správy o menovom vývojiMenový prehľad. Hlavným cieľom bolo informovať verejnosť o rozhodnutiach NBS predovšetkým v oblasti menovej politiky, resp. stability celého finančného sektora v SR a budovať tak dôveru k NBS.