en en

NBS v Eurosystéme

Eurosystém, tvorený Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktoré zaviedli euro, je menovým orgánom eurozóny. Národná banka Slovenska sa stala súčasťou Eurosystému 1. januára 2009.

Primárnym cieľom Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu. Zároveň sa Eurosystém usiluje o zachovanie finančnej stability a presadzuje finančnú integráciu v Európe.

Rada guvernérov  – je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB. Tvorí ju šesť členov Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk 20 krajín eurozóny. Medzi hlavné úlohy Rady guvernérov patrí prijímať usmernenia a rozhodnutia potrebné na zabezpečovanie plnenia úloh zverených ECB a Eurosystému, určovať menovú politiku eurozóny a prijímať rozhodnutia v súvislosti s novými úlohami a povinnosťami ECB v oblasti bankového dohľadu. Guvernér NBS je členom Rady guvernérov ECB od zavedenia eura v roku 2009.  

 • Úlohy Eurosystému

  Základné úlohy

  O národnej banke, NBS v Eurosystéme

  Článok 105 odsek 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje tieto základné úlohy:

  • Podrobnejšie k úlohám a ďalšie úlohy Eurosystému

   Úlohy ESCB a Eurosystému sú zakotvené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva) a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je prílohou Zmluvy.

   V texte Zmluvy sa hovorí o ESCB, nie o Eurosystéme, keďže sa vychádzalo z predpokladu, že euro prijmú všetky členské štáty EÚ. Dovtedy však bude tieto úlohy vykonávať Eurosystém.

   Hlavným cieľom ESCB je udržiavať cenovú stabilitu. Zmluva ďalej zakotvuje, že bez toho, aby bola dotknutá cenová stabilita, ESCB podporuje všeobecné hospodárske politiky v spoločenstve so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskeho spoločenstva.

   Cieľom Únie (článok 2 Zmluvy o Európskej únii) je vysoká úroveň zamestnanosti a udržateľný a neinflačný rast.

   Ďalšie úlohy

   • Bankovky: ECB má výlučné právo povoľovať vydávanie bankoviek v eurozóne.
   • Štatistika: ECB za pomoci národných centrálnych bánk zbiera štatistické údaje potrebné na svoju činnosť od príslušných národných orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov.
   • Finančná stabilita: Eurosystém prispieva k bezproblémovej realizácii politiky príslušných orgánov poverených dohľadom nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií a k stabilite finančného systému.
   • Dohľad: ECB prevzala nové úlohy v oblasti bankového dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Jednotným mechanizmom dohľadu sa vytvoril nový systém finančného dohľadu, ktorý zahŕňa ECB a príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených krajín EÚ. Medzi tieto krajiny EÚ patria krajiny, ktoré zaviedli euro, i krajiny, ktoré euro nezaviedli, rozhodli sa však nadviazať úzku spoluprácu s jednotným mechanizmom dohľadu.
   • Medzinárodná a európska spolupráca: ECB v rámci plnenia úloh Eurosystému udržiava pracovné vzťahy s príslušnými inštitúciami, orgánmi a fórami v rámci EÚ i za hranicami EÚ.
 • Európsky systém centrálnych bánk (ESCB)

  O národnej banke, NBS v Eurosystéme

  Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo neprijali euro. Okrem krajín eurozóny sem patria národné centrálne banky štátov s osobitným postavením (Dánsko) a štátov s udelenou výnimkou (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko). Štáty s osobitným postavením alebo udelenou výnimkou majú stále svoju vlastnú národnú menu, vykonávajú vlastnú menovú politiku a ich národné centrálne banky si zatiaľ ponechávajú svoju nezávislosť v otázkach menovej politiky. Eurosystém a ESCB budú existovať paralelne dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi eurozóny