en en

Krátkodobá úroková sadzba €STR

ECB začala dňa 2.10.2019 zverejňovať krátkodobú úrokovú sadzbu €STR, ktorá predstavuje náklady bánk so sídlom v eurozóne na získanie jednodňových nezabezpečených zdrojov v eurách na veľkoobchodnom peňažnom trhu eurozóny. Krátkodobá eurová sadzba sa uverejňuje každý pracovný deň TARGET2 o 8:00 hodine CET na základe transakcií, ktoré boli uskutočnené a vyrovnané v predchádzajúci pracovný deň TARGET2 (dátum vykazovania „T“) s dátumom splatnosti T + 1, a ktoré sa považujú za transakcie uskutočnené za bežných trhových podmienok, a teda objektívne odrážajú trhové sadzby. €STR je stanovovaná z aktuálnych individuálnych transakcií v eurách, ktoré sú vykázané bankami v súlade so štatistickým vykazovaním peňažných trhov ECB MMSR.

Úroková sadzba €STR

Za správu a za dohľad nad postupom pre stanovenie krátkodobej eurovej sadzby je zodpovedná ECB. Úrokovej sadzbe boli pridelené medzinárodné identifikačné čísla ISIN: EU000A2X2A25 a FISN: ECB/EUR EURO SHORT-TERM RATE IR.

Pracovná skupina pre eurové bezrizikové úrokové sadzby, pozostávajúca zo zástupcov najväčších obchodných bánk eurozóny, odporučila trhovým účastníkom postupné nahradenie EONIA sadzby úrokovou sadzbou €STR vo všetkých produktoch a kontraktoch.

FAQ – Krátkodobá úroková sadzba €STR

Prečo sa ECB rozhodla vytvoriť €STR?
Rada guvernérov ECB rozhodla o vytvorení €STR pre doplnenie existujúcich tzv. benchmarkov (referenčných hodnôt) peňažného trhu eurozóny, a to najmä kvôli avizovanému zániku jednodňovej úrokovej sadzby EONIA. Keďže referenčné sadzby využívajú ako zdroj informácií aj centrálne banky, ECB potrebovala zabezpečiť novú referenčnú sadzbu. Referenčné sadzby však plnia kľúčovú úlohu aj vo finančnom systéme, v bankovom systéme i v ekonomike ako takej.

Aký je rozdiel medzi €STR a kľúčovými sadzbami ECB?
Obe kategórie sadzieb patria do pôsobnosti ECB, avšak je medzi nimi zásadný rozdiel. €STR je úroková sadzba peňažného trhu eurozóny. €STR sa počíta z uskutočnených jednodňových obchodov medzi obchodnými bankami a inými finančnými subjektami. Kľúčové sadzby ECB sú menovopolitické sadzby, ktoré používa ECB v menovopolitických operáciách s menovopolitickými protistranami. Medzi týmito úrokovými sadzbami existuje previazanie, keďže výška €STR je ovplyvnená výškou kľúčových sadzieb.

Aký je rozdiel medzi €STR a úrokovou sadzbou EONIA?
Obe sadzby reprezentujú jednodňové nezabezpečené obchodovanie na peňažnom trhu eurozóny, avšak existuje medzi nimi viacero rozdielov. Administrátorom – tvorcom úrokovej sadzby – €STR je Európska centrálna banka, t. j. verejná inštitúcia, a administrátorom EONIA sadzby je Európsky inštitút peňažných trhov (EMMI), ktorý je súkromná inštitúcia. €STR je vážený priemer úrokových sadzieb obchodov s jednodňovou splatnosťou, v ktorých banky čerpajú, resp. si požičiavajú zdroje od obchodných bánk a iných inštitúcií. EONIA bola počítaná z vykázaných medzibankových vkladov panelových bánk, t. j. poskytnutých prostriedkov inej obchodnej banke. EONIA je však od 2. októbra 2019 počítaná novou dočasnou metodológiou ako fixné rozpätie 0,085 % plus €STR, z dôvodu jej plánovaného zániku.

Prečo ECB vytvorila referenčnú sadzbu iba pre jednodňovú splatnosť?
ECB sa rozhodla vytvoriť referenčnú sadzbu pre jednodňovú splatnosť, keďže absencia spoľahlivého benchmarku by mohla mať negatívny vplyv na transmisný mechanizmus menovej politiky. ECB nie je v pozícii stanovovať referenčné sadzby pre splatnosti dlhšie ako o/n. Dôvodom je, že údaje o dlhodobejších obchodoch na peňažnom trhu, ktoré má ECB k dispozícii nestačia pre tvorbu benchmarkových sadzieb s dlhšími splatnosťami. Pre doplnenie by bolo potrebné použiť subjektívny úsudok, ktorý ECB nemôže poskytnúť z dvoch dôvodov: ECB sa nezúčastňuje obchodovania na peňažnom trhu a nemá tak rovnako ucelený pohľad o podmienkach na peňažnom trhu ako samotní trhoví účastníci; ak by ECB doplnila svoj subjektívny úsudok, mohlo by to byť trhom interpretované ako menovopolitická indikácia, čo by však nebolo zámerom ECB.

Podieľa sa domáci bankový sektor na tvorbe €STR?
€STR je počítaná z údajov, ktoré banky vykážu v štatistickej databáze peňažných trhov ECB (Money Market Statistical Reporting – MMSR). V súčasnosti do tejto databázy prispieva 50 subjektov, ktoré reprezentujú najväčšie banky eurozóny. Z domáceho bankového sektora zatiaľ nebola zaradená do vykazovania MMSR žiadna banka.