en en

Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi

Významný rozvoj krytých dlhopisov v prvých troch rokoch po zavedení programu krytých dlhopisov podnietil publikovanie novej Správy o vývoji trhu s krytými dlhopismi v SR.

Správa prináša prehľad o vývoji stavu nesplatených krytých dlhopisov, o objeme nových emisií, o ich vybraných parametroch, ako aj ich využívanie pre operácie Eurosystému za rok 2021. Vzhľadom na zmeny legislatívneho rámca obsahuje aj očakávané trendy na trhu krytých dlhopisoch v nasledujúcom období.

Údaje za rok 2021