en en

Implementácia menovej politiky

Menová politika, Implementácia menovej politiky

Eurosystém implementuje menovú politiku prostredníctvom operačného rámca, ktorý tvoria menovopolitické nástroje a postupy. Ich výkon je zabezpečovaný jednotným decentralizovaným spôsobom, t.j. prostredníctvom ECB a národných centrálnych bánk Eurosystému, vrátane Národnej banky Slovenka. O nastavení jednotlivých nástrojov, v záujme dosiahnutia primárneho cieľa, rozhoduje na pravidelných zasadnutiach Rada guvernérov ECB, vrátane guvernéra Národnej banky Slovenska. V prípade potreby môže Rada guvernérov kedykoľvek rozhodnúť o zmene aktuálnych nástrojov a postupov.

  • Jednodňové refinančné operácie

    Jednodňové refinančné operácie môžu využiť protistrany na čerpanie jednodňovej pôžičky od Eurosystému za úrokovú sadzbu vyššiu ako je úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie.

  • Hlavné refinančné operácie

    V hlavných refinančných operáciách si môžu protistrany požičať likviditu od Eurosystému oproti zábezpeke na týždeň, za túto vopred stanovenú úrokovú sadzbu

  • Jednodňové sterilizačné operácie

    Jednodňové sterilizačné operácie, tzv. depozitná facilita, môžu protistrany použiť na jednodňový vklad v Eurosystéme za úrokovú sadzbu nižšiu ako je úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie.

Najdôležitejšie rozhodnutie Rady guvernérov ECB štandardne súvisí s úrovňou kľúčových úrokových sadzieb ECB, za ktoré si obchodné banky požičiavajú peniaze od centrálnej banky. Tie následne prostredníctvom tzv. transmisného mechanizmu ovplyvňujú výšku úrokových sadzieb v hospodárstve.  

Eurosystém uplatňuje kľúčové úrokové sadzby v štandardných nástrojoch, t.j. operáciách na voľnom trhu a automatických operáciách, zo stanovenej štruktúry nástrojov podľa usmernenia ECB. Tieto nástroje využíva na riadenie takej sumy prostriedkov, ktoré sú potrebné pre bežné likviditné potreby bankového sektora eurozóny.  Spomedzi štandardných operácií na voľnom trhu slúži hlavná refinančná operácia na riadenie trhových krátkodobých úrokových sadzieb a likvidity, a na signalizáciu zámerov menovej politiky v eurozóne.  Dlhodobejšie refinančné operácie slúžia na poskytnutie dodatočného – dlhodobejšieho refinancovania finančného sektora eurozóny.

Od vzniku finančnej krízy v roku 2007 Rada guvernérov ECB rozhodla o zavedení viacerých neštandardných nástrojov a postupov, ktorými reagovala aj v následnom období a počas pandemickej krízy na nové situácie a potreby. Medzi tieto nástroje patrí: