en en

Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta

Prehľad o odplatách (poplatkoch a iných vybraných úhradách) vyžadovaných bankou od klienta pri jednotlivých druhoch obchodov

Aktualizácia: 31. 5. 2024

Zverejnené údaje o odplatách vyžadovaných od klienta podľa § 37 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú sumárom údajov predložených jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk, ktoré zodpovedajú za ich aktuálnosť a pravdivosť.

Údaje sa predkladajú podľa vzoru hlásenia ustanoveného Opatrením Národnej banky Slovenska č. 19/2015 z 1. decembra 2015 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Všetky zverejnené odplaty bánk a pobočiek zahraničných bánk sa týkajú iba klientov – fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi. Zverejnené údaje majú iba informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Políčko s pomlčkou „-“ v zverejnenej tabuľke znamená, že banka alebo pobočka zahraničnej banky daný druh obchodu neposkytuje.


Dátum poslednej aktualizácie 31. máj 2024