en en

Organizačná štruktúra

Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov    

4.94 MB

Schéma organizačnej štruktúry Národnej banky Slovenska

Schéma organizačnej štruktúry NBS

1.5 MB

 • Riadiaca pôsobnosť guvernéra NBS
  • Oddelenie stratégie a rozvoja
  • ODBOR KANCELÁRIE GUVERNÉRA
   • Oddelenie komunikácie
   • Oddelenie vnútroštátnych vzťahov
   • Oddelenie medzinárodných vzťahov
   • Oddelenie protokolu a podporných činností
  • ODBOR INTERNÉHO AUDITU
   • Oddelenie finančného auditu
   • Oddelenie auditu operačného a informačných technológií
  • ODBOR RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
   • Oddelenie personálne
   • Oddelenie odmeňovania a benefitov
   • Oddelenie vzdelávania a rozvoja zamestnancov
  • ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB
   • Legislatívne oddelenie
   • Oddelenie aproximácie práva
   • Právne oddelenie
  • Člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ – ÚSEK DOHĽADU A FINANČNEJ STABILITY
   • ODBOR DOHĽADU NAD BANKOVNÍCTVOM
    • Oddelenie konaní a metodiky
    • Oddelenie bankových analýz a koordinácie SSM
    • Oddelenie priebežného dohľadu
    • Oddelenie dohľadu na mieste v SI
    • Oddelenie dohľadu na mieste v LSI
    • Oddelenie dohľadu AML
   • ODBOR DOHĽADU NAD KAPITÁLOVÝM TRHOM
    • Oddelenie prvostupňových konaní
    • Oddelenie dohľadu na mieste nad kapitálovým trhom
    • Oddelenie dohľadu na diaľku nad kapitálovým trhom
    • Oddelenie dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom
    • Oddelenie regulácie a metodiky
   • ODBOR FINANČNEJ STABILITY
    • Oddelenie finančnej stability a analýz
    • Oddelenie makroprudenciálnej politiky
  • Člen bankovej rady alebo výkonný riaditeľ – ÚSEK DOHĽADU A OCHRANY FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA
   • Oddelenie riešenia krízových situácií
   • ODBOR DOHĽADU NAD POISŤOVNÍCTVOM A DÔCHODKOVÝM SPORENÍM
    • Oddelenie finančného dohľadu nad poisťovníctvom
    • Oddelenie nefinančného dohľadu nad poisťovníctvom
    • Oddelenie dohľadu nad dôchodkovým sporením
    • Oddelenie prvostupňových konaní
    • Oddelenie regulácie a medzinárodnej koordinácie
   • ODBOR OCHRANY FINANČNÝCH SPOTREBITEĽOV
    • Oddelenie podaní finančných spotrebiteľov
    • Oddelenie výkonu dohľadu na ochranu finančných spotrebiteľov
    • Oddelenie prvostupňových konaní a metodiky
   • ODBOR FINANČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ
    • Oddelenie konaní a metodiky platobných služieb
    • Oddelenie dohľadu nad platobnými službami
    • Oddelenie kryptoaktív a inovácií
    • Oddelenie technologickej podpory dohľadu
  • Výkonný riaditeľ – ÚSEK MENOVEJ POLITIKY A BANKOVÝCH OBCHODOV
   • ODBOR EKONOMICKÝCH A MENOVÝCH ANALÝZ
    • Oddelenie prognóz a modelov
    • Oddelenie makroekonomických analýz
    • Oddelenie fiškálnych a štrukturálnych analýz
    • Oddelenie analýz menovej politiky
   • ODBOR BANKOVÝCH OBCHODOV
    • Oddelenie operácií na voľnom trhu
    • Oddelenie taktickej alokácie aktív
    • Oddelenie správy devízových aktív
  • Výkonný riaditeľ – ÚSEK VÝSKUMU A ŠTATISTIKY
   • ODBOR VÝSKUMU
    • Oddelenie makroekonomického výskumu
    • Oddelenie výskumu finančnej stability
    • Oddelenie dokumentačného strediska
   • ODBOR ŠTATISTIKY
    • Oddelenie štatistiky mikroúdajov
    • Oddelenie menovej a finančnej štatistiky
    • Oddelenie data manažmentu a data governance
    • Oddelenie štatistiky finančného trhu
    • Oddelenie externej štatistiky a finančných účtov
  • Výkonný riaditeľ – ÚSEK PLATOBNÝCH SYSTÉMOV A PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI
   • ODBOR PLATOBNÝCH SYSTÉMOV
    • Oddelenie platobného styku
    • Oddelenie stratégie platobných systémov
    • Oddelenie medzibankového platobného styku
    • Oddelenie systému TARGET
   • ODBOR RIADENIA PEŇAŽNEJ HOTOVOSTI
    • Oddelenie peňažného obehu
    • Oddelenie prípravy a analýzy platidiel
    • Oddelenie centrálnej pokladnice
    • Expozitúra Nové Zámky
    • Expozitúra Banská Bystrica
    • Expozitúra Žilina
    • Expozitúra Poprad
    • Expozitúra Košice
   • MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA
    • Sekretariát
    • Oddelenie pre muzeálnu činnosť
    • Oddelenie prevádzkové
  • Výkonný riaditeľ – ÚSEK RIADENIA RIZIKA A VYSPORIADANIA BANKOVÝCH OBCHODOV
   • ODBOR RIADENIA RIZIKA
    • Oddelenie riadenia rizík investičných rezerv
    • Oddelenie investičnej stratégie
    • Oddelenie riadenia rizík operácií menovej politiky
    • Oddelenie informačnej podpory obchodných systémov
   • ODBOR VYSPORIADANIA BANKOVÝCH OBCHODOV
    • Oddelenie vysporiadania obchodov
    • Oddelenie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
  • Výkonný riaditeľ – ÚSEK FINANČNÉHO RIADENIA, INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ
   • Oddelenie riadenia operačných rizík a kontinuity činnosti
   • ODBOR FINANČNÉHO RIADENIA
    • Oddelenie riadenia nákladov a účtovných informačných systémov
    • Oddelenie finančného účtovníctva a analýz
    • Oddelenie účtovania prevádzkových činností
   • ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
    • Oddelenie architektúry a rozvoja informačných systémov
    • Oddelenie klientskej podpory
    • Oddelenie prevádzky informačných systémov a rozpočtu
    • Oddelenie informačnej bezpečnosti
    • Oddelenie riadenia projektov informačných technológií
    • Oddelenie infraštruktúry informačných technológií
    • Oddelenie rozvoja a podpory aplikácií dátového skladu
   • ODBOR HOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB
    • Oddelenie centrálneho obstarávania
    • Oddelenie registratúry a bankovej histórie
    • Oddelenie interných služieb a majetku
   • ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽIEB
    • Oddelenie riadenia technologických zariadení
    • Oddelenie správy a prevádzky
    • Viacúčelové zariadenie Bystrina
   • ODBOR OCHRANY A BEZPEČNOSTI
    • Oddelenie bezpečnosti
    • Oddelenie osobnej ochrany
    • Oddelenie ochrany utajovaných skutočností a osobitných činností

Dátum poslednej aktualizácie 4. apr 2024