en en

Etické zásady

Národná banka Slovenska sa usiluje pri výkone svojich právomocí a úloh o dodržiavanie najvyšších štandardov etického správania zo strany svojich zamestnancov, a to v súlade so spoločnými usmerneniami ECB a hodnotami stanovenými v rámci Eurosystému a SSM. Národná banka Slovenska stanovuje zásady etického správania svojich zamestnancov s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň nezávislosti, objektívnosti, čestnosti a transparentnosti v ich správaní.

Naši zamestnanci sa riadia etickým kódexom, ktorý stanovuje základné zásady, princípy a pravidlá ich správania sa, konania a vystupovania a jeho hodnoty a zodpovedajúce usmernenia sú záväzné pre každého zamestnanca. Pravidlá obsiahnuté v etickom kódexe sa týkajú predovšetkým týchto oblastí:

Konflikt záujmov

Riadenie konfliktu záujmov je najdôležitejšou zásadou etického správania v NBS. Vzťahuje sa priamo na hodnoty NBS a je základom našich etických pravidiel. Všetci zamestnanci musia vykonávať svoje pracovné povinnosti nezávisle, nestranne a objektívne. Preto etický kódex stanovuje zásady a normy správania sa zamestnancov s cieľom predísť situáciám, ktoré môžu byť vnímané ako príčiny vzniku konfliktu záujmov.

Prijímanie výhod

Zamestnanci vo všeobecnosti nie sú oprávnení prijať alebo vyžadovať žiadnu výhodu súvisiacu s ich zamestnaním v NBS. Toto pravidlo je mimoriadne dôležité, keď zamestnanci komunikujú so súkromným sektorom, osobitne s dohliadanými subjektmi finančného trhu alebo účastníkmi verejného obstarávania. Ide o obmedzenie, ktoré sa vzťahuje na všetky výhody bez ohľadu na povahu, vrátane darov a pohostinnosti (s niekoľkými výnimkami).

Nezneužitie postavenia zamestnanca NBS a zákaz využívania interných informácií pri súkromných finančných transakciách

Zamestnanci sú povinní nezneužívať výhody vyplývajúce z ich pracovného alebo funkčného zaradenia, vrátane nevyužívania interných informácií na vykonávanie akejkoľvek kritickej súkromnej finančnej operácie, odporúčania či neodporúčania uskutočnenia takejto operácie.

Kalendáre stretnutí

V súlade s hodnotami integrity a transparentnosti dodržiavajú členovia Rady guvernérov, Výkonnej rady a Rady pre dohľad základné zásady externej komunikácie pre vysokopostavených úradníkov ECB so súkromným sektorom, akademickou obcou, záujmovými skupinami, profesijnými združeniami a občianskou spoločnosťou. Zároveň na zvýšenie transparentnosti zverejňujú členovia týchto orgánov ECB informácie o stretnutiach s tretími stranami vo svojich kalendároch stretnutí v rozsahu, v akom súvisia s ich funkciou člena orgánu ECB. Zverejňovanie mesačných kalendárov stretnutí prebieha s trojmesačným oneskorením.

NBS v súlade s pravidlami ECB zverejňuje mesačné kalendáre stretnutí člena Rady guvernérov za NBS a člena Rady pre dohľad za NBS, v rozsahu, v akom súvisia s ich funkciou člena orgánu ECB.

Kalendár stretnutí