en en

Publikácie menovej politiky

V súvislosti s plnením hlavnej úlohy NBS publikuje analýzy o vývoji ekonomík eurozóny i globálnej ekonomiky a analýzy, predikcie a komentáre o vývoji ekonomiky SR.

Ekonomický a menový vývoj je správa publikovaná NBS v štvrťročnej periodicite, ktorá hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnom vývoji sa analyzuje vývoj ekonomiky SR na základe štvrťročných a mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (HDP, tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Súčasťou sú aj analýzy k aktuálnym témam a hodnotenie nálad medzi podnikateľmi. Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky).

Frankfurtské hárky prinášajú zaujímavé informácie o pozadí rozhodnutí menovej politiky a o dôsledkoch implementácie menovej politiky ECB. Ponúkajú pohľad na menovú politiku „stráviteľnou formou“.

Štrukturálne výzvy monitorujú dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Aj prostredníctvom špeciálnych vydaní budú pravidelne poukazovať na najzávažnejšie štrukturálne výzvy a zraniteľnosti slovenskej ekonomiky.

Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy je zverejňovaná NBS každoročne v novembri. Zodpovedná rozpočtová politika je dôležitým predpokladom pre udržanie cenovej stability a celkovo stability ekonomického prostredia.

Analytické komentáre sú zamerané na vybrané aktuálne témy. Predstavujú netechnickú krátku analýzu sumarizujúcu výsledky výskumnej štúdie. Všetky komentáre sú publikované ako expertné pohľady, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s oficiálnym názorom NBS.

Rýchle komentáre poskytujú aktuálne informácie bezprostredne po zverejnení vybraných makroekonomických ukazovateľov (napr. o cenách nehnuteľností, inflácii, národných účtoch).

Ukončené vydávania: