en en

Výskum

Ekonomický výskum NBS sa venuje podrobnému štúdiu vzťahov v domácej i zahraničnej ekonomike a odpovedá na náročnejšie ekonomické, menové a finančné otázky. Výskumná činnosť má prevažne charakter aplikovaného výskumu, ktorého výsledky sa využívajú pri tvorbe menovo-politických rozhodnutí, prípadne pri rozhodnutiach v oblasti dohľadu či ekonomických politík mimo pôsobnosti NBS. Spoluautormi výstupov sú často kolegovia z iných útvarov banky, ako aj domáci a zahraniční špecialisti.

Výsledky výskumu sú publikované najmä formou výskumných štúdií alebo článkov v odborných a vedeckých časopisoch. Výskum NBS pravidelne prispieva do odbornej diskusie prípravou seminárov a konferencií. Dôležitú úlohu zohráva výskumná spolupráca v nadnárodných pracovných skupinách.

Hlavné oblasti, ktorými sa výskum v NBS zaoberá sú:

  • menová politika,
  • fiškálna politika,
  • finančná stabilita,
  • trh práce a reálna ekonomika,
  • ekonomické modelovanie.