en en

Finančná stabilita

Aktuality

30. máj 2023

Lokálne systémovo významné banky – máj 2023

NBS určila kapitálové vankúše pre lokálne systémovo významné banky (O-SII) na budúci rok 2024.

Kamenný oblúkový most ponad rieku

29. máj 2023

Správa o finančnej stabilite – máj 2023

Dopyt po hypotékach aj po podnikových úveroch sa znižuje. Rastúce náklady a úrokové sadzby zhoršujú situáciu dlžníkov. Najcitlivejší je sektor komerčných nehnuteľností. Väčšina domácností by však svoje dlhy mala zvládnuť. Banky sú aj vďaka dobrej ziskovosti naďalej odolné.

Kamenný mužík na pláži

30. marec 2023

Makroprudenciálny komentár – marec 2023

Finančný cyklus sa otočil. Hypotéky spomalili a ceny nehnuteľností začali klesať. Časť nových úverov však vykazuje rizikovejšie parametre. Banky sú dosť silné, aby zvládli aj prípadné straty. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení.

Štylizovaný biely stĺpcový graf na modrom pozadí so sivou šípkou smerujúcou strmo nadol

25. január 2023

Odporúčanie ESRB o rizikách v sektore komerčných nehnuteľností

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) odporúča posilniť monitorovanie sektora komerčných nehnuteľností a jeho financovania v krajinách EHP. Cieľom je identifikovať a posúdiť prípadné riziká pre finančnú stabilitu. V prípade potreby odporúča prijať opatrenia pre obozretné financovanie sektora komerčných nehnuteľností a posilniť odolnosť finančných inštitúcií.

Administratívne budovy na nábreží Dunaja v Bratislave

5. október 2022

Varovanie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)

ESRB vydal 22. septembra 2022 varovanie o rizikách vo finančnom systéme v EÚ. Identifikované riziká sa týkajú: (i) zhoršenia makroekonomického výhľadu, (ii) rizík pre finančnú stabilitu vyplývajúcich z (možnej) prudkej korekcie cien aktív a (iii) dôsledkov takéhoto vývoja na kvalitu aktív (vrátane nesplácaných úverov). ESRB vyzýva mikroprudenciálne a makroprudenciálne orgány, aby zachovali alebo posilnili odolnosť finančného sektora, aby mohol pokračovať v podpore reálnej ekonomiky aj v prípade materializácie rizík.

7. september 2022

Nové pravidlá pre poskytovanie úverov domácnostiam

NBS čiastočne upravila ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. Zároveň uvoľnila podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Kovový vĺčik na drevenej doske