en en

Medzinárodné vzťahy

Národná banka Slovenska v rámci svojho mandátu participuje v Eurosystéme, v inštitúciách EÚ a v medzinárodných organizáciách a fórach na regionálnej aj globálnej úrovni. V niektorých inštitúciách sa NBS priamo podieľa na tvorbe politík a pravidiel v oblasti menovej politiky a finančného trhu. V iných organizáciách sa aktívne zúčastňuje na medzinárodnom dialógu k témam makroekonomiky a hospodárskych politík s dôrazom na menovú politiku a finančné trhy.

NBS je tiež aktívna v oblasti poskytovania know-how a výmeny skúseností s inými centrálnymi bankami a inštitúciami. V rámci technickej spolupráce centrálnych bánk NBS prispieva k rozvíjaniu a posilňovaniu kapacít a odbornému rastu centrálnych bánk, a tým aj k celosvetovej menovej a finančnej stabilite.