en en

Dokumentačné stredisko/knižnica

Dokumentačné stredisko/knižnica NBS buduje informačnú základňu publikácií, informácií a znalostí najmä z oblasti menovej politiky, emisnej politiky, peňažného obehu, platobného styku a finančného riadenia, bankových obchodov a riadenia rizika, bankového dohľadu a regulácie, centrálneho bankovníctva, bankových systémov, bankových činností, práva, makroekonómie, ekonómie a príbuzných oblastí. Okrem týchto hlavných oblastí zabezpečuje základnými informáciami aj ďalšie odborné činnosti v banke ako je informatika, bezpečnosť a ochrana, ľudské zdroje.

Výskum, Dokumentačné stredisko/knižnica
Knižnica NBS – voľný výber

Služby pre verejnosť

Dokumentačné stredisko/knižnica NBS je súčasťou odboru výskumu. Svoje knižničné, dokumentačno-informačné a rešeršné služby poskytuje predovšetkým zamestnancom NBS. Odbornej verejnosti informačné služby poskytuje na základe e-mailom vopred zaslanej informačnej požiadavky (téma, odborné termíny, kľúčové slová) a na základe vopred dohodnutého termínu.

Informačné služby pre verejnosť: každý štvrtok od 13,00 – 15,00 h (len vopred dohodnuté návštevy).

Kontakty:
E-mail: kniznica@nbs.sk
Tel.: 02/5787 2163, 2159