en en

O národnej banke

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability

NBS vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky.

Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, ktorý tvorí systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Národná banka Slovenska plní svoje úlohy v týchto oblastiach:

  • podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu,
  • vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,
  • podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
  • udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,
  • vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk
  • v oblasti finančného trhu vykonáva dohľad a prispieva k stabilite finančného systému ako celku, k jeho bezpečnému a zdravému fungovaniu v záujme udržiavania jeho dôveryhodnosti, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada má mať podľa § 7 zákona o NBS šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia.

Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády po ich schválení Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné.

Na čele NBS pôsobí od 1. júna 2019 guvernér Peter Kažimír.

Národná banka Slovenska má na území štátu okrem svojho ústredia zriadených aj 5 expozitúr.

Časté otázky

 


Dátum poslednej aktualizácie 20. jan 2023