en en

O národnej banke

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability

NBS vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky.

Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, ktorý tvorí systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Národná banka Slovenska plní svoje úlohy v týchto oblastiach:

 • podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu,
 • vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,
 • podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
 • udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,
 • vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk
 • v oblasti finančného trhu vykonáva dohľad a prispieva k stabilite finančného systému ako celku, k jeho bezpečnému a zdravému fungovaniu v záujme udržiavania jeho dôveryhodnosti, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada má mať podľa § 7 zákona o NBS šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia.

Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády po ich schválení Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné.

Na čele NBS pôsobí od 1. júna 2019 guvernér Peter Kažimír.

Národná banka Slovenska má na území štátu okrem svojho ústredia zriadených aj 5 expozitúr.

Časté otázky

 
 • Aká je úloha NBS v oblasti menovej politiky po prijatí eura?

  Po vstupe do eurozóny Národná banka Slovenska prestala s tvorbou vlastnej menovej politiky. Guvernér Národnej banky Slovenska je však členom Rady guvernérov, teda rozhodovacieho orgánu ECB, ktorý je zodpovedný za formuláciu menovej politiky pre celú eurozónu.

 • Aké eurové bankovky a mince sa používajú na Slovensku?

  Na Slovenku, tak ako aj v ostatných štátoch eurozóny je v obehu sedem druhov eurových bankoviek s hodnotou 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 eur a osem eurových mincí s hodnotou 2 eurá, 1 euro, 50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent. Každá eurová bankovka predstavuje jeden architektonický štýl. Tématicky sú tieto slohy znázornené pomocou architektonických prvkov – okien, brán a mostov. Na lícnej strane bankoviek sú zobrazené okná a brány, ktoré sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Mosty, ktoré sú hlavným motívom na rubovej strane bankoviek, symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta. Podrobnejšie informácie o ochranných prvkoch bankoviek prvej aj druhej série možno nájsť na stránke: http://www.nove-eurobankovky.eu/. Národné strany slovenských eurových mincí vybrala Národná banka Slovenska na základe výsledkov celonárodnej ankety v decembri 2004. Víťazom ankety sa stal motív dvojkríža na trojvrší – štátneho znaku Slovenska, ktorý je na jedno a dvoj eurových minciach. Na 50, 20 a 10 centových minciach je Bratislavský hrad a na 5, 2 a 1 centových minciach Kriváň. Autormi návrhov sú Ivan Řehák (dvojkríž na trojvrší), Ján Černaj a Pavel Károly (Bratislavský hrad) a Drahomír Zobek (Kriváň).

 • Ako mám postupovať, ak nemám záujem vlastniť „bezcenné“ cenné papiere?

  Informácie pre majiteľov tzv. „bezcenných“ cenných papierov (laické vyjadrenie cenných papierov bez trhovej hodnoty) sú uvedené na webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.: www.cdcp.sk.

 • Ako môžem zistiť či som držiteľom akcii z prvej vlny kupónovej privatizácie alebo či mám vedený účet majiteľa cenných papierov?

  Podrobné informácie ako zistiť, či ste majiteľom cenných papierov a či máte vedený účet majiteľa cenných papierov,  nájdete na webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., v sekcii Overenie existenie účtu pre majiteľa.

 • Ako sa dozviem, akú hodnotu majú cenné papiere, ktoré vlastním?

  Národná banka Slovenska neposkytuje poradenstvo týkajúce sa stanovenia hodnoty cenných papierov. V tejto otázke sa obráťte na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete na našej webovej stránke Subjekty finančného trhu, kategória: Trh cenných papierov.


Dátum poslednej aktualizácie 18. dec 2023