en en

Ochrana osobných údajov

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov v Národnej banke Slovenska

Ochrana osobných údajov je pre Národnú banku Slovenska (NBS) mimoriadne dôležitá a považuje za potrebné informovať verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená. Z tohto dôvodu NBS zverejňuje dokument v súlade s povinnosťami podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch NBS).

Táto informácia o podmienkach spracúvania

 • poskytuje prehľad o tom, ako NBS získava a spracúva osobné údaje a informuje o právach dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • je zameraná na fyzické osoby, ktoré sú alebo budú klientmi, finančnými spotrebiteľmi, návštevníkmi NBS, dodávateľmi NBS, fyzickými osobami zastupujúcimi alebo konajúcimi v mene právnickej osoby, účastníkmi podujatí organizovanými NBS, uchádzačmi o zamestnanie v NBS, zmluvnými partnermi alebo osobami v písomnom kontakte s NBS,
 • obsahuje informácie o tom, kedy NBS zdieľa osobné údaje s inými subjektmi (príjemcami), napríklad s poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi.

Čo sú to osobné údaje?
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, prípadne kamerový záznam. Podrobný prehľad o podmienkach spracúvania osobných údajov NBS je tu:

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov v Národnej banke Slovenska [.pdf, 278 kB]

1. Prevádzkovateľ

NBS spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov NBS dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti.

2. Zodpovedná osoba

S cieľom posilniť záruky a garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov NBS vymenovala zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente a je tiež kontaktným bodom pre akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v NBS.
Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese:
E-mail: dpo@nbs.sk
Písomne: ochrana osobných údajov, odbor informačných technológií, Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

3. Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje?

NBS spracúva osobné údaje, s cieľom plniť povinnosti a úlohy, ktoré jej vyplývajú z osobitných právnych predpisov, z verejných záujmov, ktoré NBS sleduje alebo z jej oprávnených záujmov alebo pri výkone jej zverenej verejnej moci len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré boli získané.

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä
  • a) plnenie úloh NBS podľa osobitného právneho predpisu, napríklad identifikácia a overenie identifikácie predkladateľa peňazí pri výmene peňazí alebo odobratí peňazí, pri udelení povolenia NBS na spracovávanie bankoviek a mincí, evidencia a analýza falošných alebo poškodených platidiel,
  • b) výkon dohľadu nad finančným trhom, v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ochrana finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu,
  • c) predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu,
  • d) povolenie na prevádzkovanie platobných systémov,
  • e) príprava, uzatváranie a vykonávanie bankových obchodov s klientom alebo jeho zástupcom, uplatňovanie práv a plnenie povinností NBS z uzavretého obchodu, prípadne súvisiaceho vzťahu medzi NBS a dotknutou osobou,
  • f) výberové konania na voľné pracovné miesto v NBS, absolvovanie stredoškolskej praxe,
  • g) zabezpečenie verejného obstarávania,
  • h) príprava, uzatváranie a vykonávanie zmlúv, uplatňovanie práv a plnenie povinností NBS z uzatvorených zmlúv,
  • i) vedenie účtovníctva,
  • j) vybavovanie sťažností a žiadostí,
  • k) ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie trestných činov, ochrana majetku a zdravia,
  • l) správa majetku NBS,
  • m) archivácia dokumentácie, spisov a záznamov, ktoré pochádzajú z činnosti NBS.
 2. Ďalšie účely spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi NBS a dotknutou osobou, napríklad v zmluvách s autormi, v licenčných zmluvách, v kúpnych zmluvách.
 3. NBS môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu; v tomto prípade je účel spracúvania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase.

4. Oprávnené záujmy NBS, plnenie úloh v verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

Okrem už uvedeného NBS môže spracúvať osobné údaje, ak má na ich spracúvaní oprávnený záujem, alebo ide o splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej NBS, čo môže nastať ak pôjde o:

 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,
 • výkon dohľadu,
 • výkon menovej politiky v záujme členstva NBS v Eurosystéme,
 • poskytnutie prístupu do informačných systémov NBS,
 • overenie totožnosti osoby poverenej klientom na príjem a výdaj peňazí,
 • registráciu držiteľov elektronických certifikátov pre prístup do TARGET2,
 • zisťovanie, overovanie a kontrola identifikácie dotknutých osôb,
 • identifikáciu návštevníkov NBS, ochrana majetku NBS.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté NBS na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne počas telefonického hovoru alebo v elektronickej komunikácii medzi NBS a dotknutou osobou. Oprávnený záujem NBS nesmie prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami. Pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci NBS spracúva osobné údaje výlučne na zákonom stanovený účel, rešpektujúc zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov.

5. S kým zdieľa NBS osobné údaje?

 1. Pri spracúvaní osobných údajov NBS využíva aj služby zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov rôznych služieb – sprostredkovateľov. Ak NBS využíva na získavanie alebo iné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa, robí tak len na základe písomnej zmluvy podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. NBS kladie dôraz na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov.
 2. Sprostredkovateľom NBS pri zabezpečení vzdelávania je Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
 3. NBS môže byť na základe osobitných predpisov povinná poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad orgánom dohľadu v iných krajinách, Európskej centrálnej banke, finančnej spravodajskej jednotke, Sociálnej poisťovni, polícii, exekútorovi.
 4. NBS môže poskytnúť osobné údaje ustanovenému znalcovi v konaní vedenom pred NBS.
 5. NBS má povinnosť mať auditovanú účtovnú závierku, preto môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené audítorovi Deloitte Audit, s. r. o., Digital Park 2, Einsteinova 23, Bratislava.
 6. Odosielanie zásielok sa v NBS vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

NBS uskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS) len v prípade, ak ide o plnenie zmluvného vzťahu s klientom, prenos nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu alebo o poskytnutie osobných údajov orgánom dohľadu, ktoré sú rovnako ako NBS signatármi Administratívneho dojednania o prenose osobných údajov medzi príslušným orgánom dohľadu EHS a orgánom dohľadu mimo EHS (ďalej len „Administratívne dojednanie“). Administratívne dojednanie poskytuje potrebné záruky ochrany osobných údajov a zefektívňuje ich výmenu, spracovanie a prenos pri medzinárodnej spolupráci medzi jeho signatármi.
Celé znenie administratívneho dojednania nájdete na webových stránkach NBS.

7. Ako dlho sa spracúvajú osobné údaje?

 1. NBS rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. Zároveň sa na činnosť NBS vzťahujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú dobu úschovy niektorých dokumentov (napríklad v prípade účtovných dokladov je to 10 rokov).
 2. NBS je podľa osobitného zákona pôvodcom registratúry, ktorého povinnosťou je vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu ústrednému archívu. Doby úschovy niektorých dokumentov v NBS sa preto riadia schváleným registratúrnym plánom.
 3. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v NBS sa po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili NBS súhlas s ich úschovou na dobu 6 mesiacov.
 4. NBS uchováva kamerové záznamy z verejnosti prístupných priestorov NBS (priestorov, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a manipulácia s peňažnou hotovosťou) po dobu maximálne 13 mesiacov, kamerové záznamy z ostatných verejných priestorov (napríklad priestory okolo budovy ústredia NBS, iných budov NBS, priestory Múzea mincí a medailí Kremnica) uchováva po dobu maximálne 14 dní. Osobné údaje osôb, ktoré jednorazovo vstupujú do priestorov NBS, sa uchovávajú maximálne po dobu 14 dní.
 5. NBS evideuje a zverejňuje údaje v registri finančných agentov a finančných poradcov počas doby trvania oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo a následne počas desiatich rokoch po zrušení zápisu v registri.

8. Aké sú práva dotknutej osoby ?

Dotknutá osoba má

 • právo získať od NBS informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo žiadať, aby NBS bez zbytočného odkladu opravila osobné údaje alebo ich vymazala
 • právo žiadať, aby NBS obmedzila spracúvanie jej osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,
 • právo na prenosnosť údajov, ak NBS spracúva jej údaje na základe zmluvy alebo súhlasu.

Formulár žiadosti dotknutej osoby je tu:

Žiadosť dotknutej osoby.docx

28.91 kB

9. Právo odvolať súhlas

Ak NBS spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré, alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má pocit, že jej obavy zo spracúvania osobných údajov neboli dostatočne riešené, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

11. Informácia o povinnosti dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje

Ak je právnym základom na spracúvanie osobných údajov súhlas, dotknutá osoba nie je nikdy povinná svoje osobné údaje poskytnúť. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne alebo podstatné následky pre dotknutú osobu. Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti NBS alebo plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, zverenej NBS, je naopak povinnosťou dotknutej osoby tieto osobné údaje poskytnúť. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že NBS si nebude môcť splniť svoju zákonnú povinnosť alebo úlohu, vykonávanú vo verejnom záujme alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, NBS môže osobné údaje spracúvať aj bez jej súhlasu, odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že NBS odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako NBS môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne.

12. Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

NBS vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie na základe osobitného zákona, a to vyhodnocovaním klienta a ním vykonaných obchodných operácií za účelom predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.


Dátum poslednej aktualizácie 29. sep 2022