en en

Oversight

Jednou zo základných úloh NBS (zákon č. 566/1992 o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov) je podporiť bezpečné a plynulé fungovanie platobných nástrojov a trhových infraštruktúr. K naplneniu tejto úlohy napomáha významnou mierou aj funkcia Národnej banky Slovenska, ktorá sa nazýva oversight.

Oversight je jednou zo základných činností Eurosystému/ESCB a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou európskeho inštitucionálneho práva. Je upravený článkom 3 ods. 1 Štatútu ESCB a takisto článkom 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Oversight možno veľmi zjednodušene opísať ako priebežné monitorovanie trhových infraštruktúr, ich hodnotenie voči schváleným štandardom a ako požadovanie zmien v prípade zistenia nedostatkov. V SR je oversight zakotvený v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .