en en

Údaje finančnej stability

Ruka s perom ukazujúca na stĺpcový graf
Analytické údaje finančného sektora

Údaje o bankách, poisťovniach, dôchodkovom sporení, kolektívnom investovaní, obchodníkoch s cennými papiermi, Burze cenných papierov a Centrálnom depozitári cenných papierov

Kresba modrých striech domov
Úvery na bývanie

Informácie o objemoch a podieloch bánk na úveroch na bývanie a úveroch stavebného sporenia

Ruka s perom vypĺňajúca formulár
Dotazník o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov

Úverové štandardy, očakávania a faktory, ktoré vplývajú na ponuku úverov a dopyt po úveroch

Ruka s perom ukazujúca na čiarový graf
Indikátory k Makroprudenciálnym komentárom

Kľúčové indikátory podľa cieľov makroprudenciálnej politiky

Farebné vankúše poukladané na pohovke
Indikátory k proticyklickému kapitálovému vankúšu

Indikátory sa zverejňujú podľa zákona