en en

Údaje finančnej stability

Finančná stabilita, Údaje finančnej stability
Analytické údaje finančného sektora

Údaje o bankách, poisťovniach, dôchodkovom sporení, kolektívnom investovaní, obchodníkoch s cennými papiermi, Burze cenných papierov a Centrálnom depozitári cenných papierov

Finančná stabilita, Údaje finančnej stability
Úvery na bývanie

Informácie o objemoch a podieloch bánk na úveroch na bývanie a úveroch stavebného sporenia

Finančná stabilita, Údaje finančnej stability
Dotazník o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov

Úverové štandardy, očakávania a faktory, ktoré vplývajú na ponuku úverov a dopyt po úveroch

Finančná stabilita, Údaje finančnej stability
Indikátory k Makroprudenciálnym komentárom

Kľúčové indikátory podľa cieľov makroprudenciálnej politiky

Finančná stabilita, Údaje finančnej stability
Indikátory k proticyklickému kapitálovému vankúšu

Indikátory sa zverejňujú podľa zákona