en en

Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať makroprudenciálnu politiku ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií. Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, t. j. druhého piliera bankovej únie.

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

4.6.2024
Dňa 3. júna 2024 zverejnili EBA a ESMA na verejnú konzultáciu Discussion Paper on the Call for advice on the investment firms prudential framework. 20. júna 2024 o 14:00 hod sa uskutoční public hearing, na ktorý je potrebné sa registrovať do 17. júna 2024. Termín na predkladanie príspevkov je do 3. septembra 2024. Viac

3.6.2024
Dňa 3. júna 2024 zverejnila NBS konzultačný materiál k návrhu Q&A NBS k aplikácii zákona o kolektívnom investovaní na registrovaných správcov. Termín na zasielanie pripomienok je 30.augusta 2024. Viac

23.5.2024
Dňa 23. mája 2024 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu MiFIR Review Consultation Package (Consolidated Tape Providers and Data Reporting Service Providers). Termín na predkladanie príspevkov je do 28. augusta 2024. Viac

23.5.2024
Dňa 23. mája 2024 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation on the amendments to certain technical standards for commodity derivatives. Termín na predkladanie príspevkov je do 23. augusta 2024. Viac

22.5.2024
Dňa 21. mája 2024 zverejnila ESMA výzvu na prejavenie záujmu stať sa členom Consultative Working Group for Investor Protection Standing Committee. Žiadosti je potrebné zaslať najneskôr do 5. júla 2024 prostredníctvom webového sídla ESMA.

22.5.2024
Dňa 21. mája 2024 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom MiFIR Review Consultation Package. Termín na predkladanie príspevkov je do 28. augusta 2024. Viac

20.5.2024
Dňa 22. mája 2024 od 10:00 do 11:00 hod organizuje ESMA online podujatie v súvislosti s plánovaným zverejnením ESMA dokumentu Position Paper on the effectiveness of capital markets in the European Union. Termín na registráciu je do 21. mája 2024 19:00 hod.

20.5.2024
Dňa 10. júla 2024 sa od 9:00 do 15:00 hod uskutoční ESMA public hearing ku skráteniu cyklu vyrovnania (T+1). Termín na registráciu je do 5. júla 2024.

16.5.2024
Dňa 13. mája 2024 zverejnila ESMA výzvy na prejavenie záujmu stať sa členom Consultative Working Group for the Reporting Working Group alebo členom Consultative Working Group for the Disclosure Working Group. Žiadosti je potrebné zaslať najneskôr do 6. júna 2024.

7.5.2024
Dňa 7. mája 2024 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on the review of the UCITS Eligible Assets Directive. Termín na predkladanie príspevkov je do 7. augusta 2024. Viac

7.5.2024
Dňa 7. mája 2024 zverejnila NBS konzultačný materiál k návrhu stanoviska NBS k predplateným poplatkom. Termín na zasielanie pripomienok je 30. júna 2024. Viac

6.5.2024
Dňa 6. mája 2024 zverejnila NBS revidované znenie Dohľadového benchmarku NBS k distribúcii podnikových dlhopisov.

2.5.2024
Dňa 22. apríla 2024 zverejnila ESMA spoločnú výzvu na prejavenie záujmu stať sa členom jednej z konzultačných pracovných skupín pre Commodity Derivative WG, Secondary Markets WGPost Trading WG. Žiadosti je potrebné zaslať prostredníctvom portálu, lehota bola predĺžená do 5. júna 2024. viac

30.4.2024
Dňa 30. apríla 2024 zverejnila NBS konzultačný materiál k návrhu metodického usmernenia k vykonávaniu investičnej služby riadenie portfólia. Termín na zasielanie pripomienok je 31. mája 2024. Viac

22.4.2024
Dňa 22. apríla 2024 zverejnila ESMA spoločnú výzvu na prejavenie záujmu stať sa členom jednej z konzultačných pracovných skupín pre Commodity Derivative WG, Secondary Markets WGPost Trading WG. Žiadosti je potrebné zaslať do 29.mája 2024 prostredníctvom portálu. viac

22.4.2024
Dňa 18. apríla 2024 zverejnili EBA, EIOPA a ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation paper on draft regulatory technical standard on the harmonisation of conditions enabling the conduct of the oversight activities under Article 41(1) point (c) of Regulation (EU) 2022/2554. Termín na predkladanie príspevkov je do 18. mája 2024. Viac

15.4.2024
Dňa 11. apríla 2024 ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) zverejnili svoj zámer spustiť v máji 2024 cvičenie „dry run“ s cieľom pripraviť sa na plnenie požiadaviek podľa nariadenia DORA v súvislosti s informáciami o využívaní tretích strán, ktoré poskytujú finančným subjektom IKT služby. K tomuto cvičeniu sa 30. apríla 2024 uskutoční aj online workshop, na ktorý je potrebné sa zaregistrovať do 25. apríla 2024. Viac

11.4.2024
Dňa 11. apríla 2024 zverejnila NBS dohľadové oznámenie, v ktorom upozorňuje na distribúciu skupinového poistenia.

2.4.2024
Dňa 20. marca 2024 zverejnila Európska komisia Delegované nariadenie 2024/896, ktorým sa menia sumy poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti finančného agenta v sektore PaZ. Delegované nariadenie sa bude uplatňovať od 9. októbra 2024.

28.3.2024
Dňa 27. marca 2024 zverejnila Európska komisia Draft interpretative notice on the transitional provision of MiFIR review a ESMA zverejnila Public statement on the transition for the application of the MiFIDII/MiFIR review s cieľom poskytnúť účastníkom trhu objasnenie k prechodným ustanoveniam v súvislosti s revíziou nariadenia MiFIR.

26.3.2024
Dňa 26. marca 2024 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on Technical Standards on the European Green Bond Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 14. júna 2024. Viac

26.3.2024
Dňa 25. marca 2024 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu Consultation on the Technical Standards specifying certain requirements of MiCA (3rd package). Termín na predkladanie príspevkov je do 25. júna 2024. Viac

21.3.2024
Dňa 8.3.2024 boli v Úradnom vestníku EÚ zverejnené predpisy tvoriace tzv. revíziu MiFIDII/MiFIR. ESMA v nadväznosti na tento balík zverejnila dňa 21.3.2024 oznam k postupu ohľadom prechodu na nové pravidlá.

21.3.2024
Dňa 21. marca 2024 zverejnila ESMA spätnú väzbu k svojej výzve na predloženie dôkazov o skrátení cyklu vyrovnania (T+1).

11.3.2024
Dňa 8. marca 2024 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation paper on draft Guidelines on redemption plans under MiCAR. Public hearing sa uskutoční 22. mája 2024 od 14:00 do 16:00 hod. Termín na predkladanie príspevkov je do 10. júna 2024. Viac

1.3.2024
Dňa 28. februára 2024 zverejnila ESMA výzvu na prejavenie záujmu stať sa členom Consultative Working Group for Corporate Reporting of ESMA’s Issuers Standing Committee. Žiadosti je potrebné zaslať do 10. apríla 2024. viac

20.2.2024
Dňa 20. februára 2024 zverejnila ESMA výzvu na prejavenie záujmu stať sa členom Consultative Working Group for Investment Management Standing Committee. Žiadosti je potrebné zaslať do 24. marca 2024 prostredníctvom webového sídla ESMA.

14.2.2024
ESMA hľadá kandidátov do Securities and Markets Stakeholder Group (SMWG) zastupujúcich záujmy všetkých zainteresovaných strán na finančných trhoch. Žiadosti je možné zaslať do 18. marca 2024. Viac

29.1.2024
Dňa 29. januára 2024 zverejnila NBS aktualizáciu dokumentu Časté otázky a odpovede MiFIDII / MiFIR.

29.1.2024
Dňa 29. januára 20234 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiály s názvom Consultation Paper on the draft guidelines on reverse solicitation under the MiCAConsultation paper on the draft Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto-assets as financial instruments. Termín na predkladanie príspevkov je do 29. apríla 2024. Viac

19.1.2024
ESMA organizuje dva workshopy v súvislosti s procesom výberu a špecifikáciou výberových kritérií pre poskytovateľov konsolidovaného informačného systému resp. CTP: 15. februára 2024 Workshop on Consolidated Tapes for potential applicants a 14. marca 2024 Workshop on Consolidated Tapes for market participants. Viac

19.1.2024
Dňa 16. februára 2024 sa formou webináru uskutoční ESAs open hearing on the ESAP draft implementation standards. Termín na registráciu je do 12. februára 2024 16.00 hod.

19.1.2024
Dňa 8. januára 2024 zverejnili ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on draft ITS specifying certain tasks of collection bodies and certain functionalities of the European Single Access Point. Termín na predkladanie príspevkov je do 8. marca 2024. Viac

11.1.2024
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 29. januára 2024. Viac

4.1.2024
Dňa 15. decembra 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on the securitisation disclosure templates under Article 7 of the
Securitisation Regulation
. Termín na predkladanie príspevkov je do 15. marca 2024. Viac

17.12.2023
Dňa 15. decembra 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation on Technical Advice on CSDR Penalty Mechanism. Termín na predkladanie príspevkov je do 29. februára 2024. Viac

17.12.2023
Dňa 15. decembra 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation on Draft Guidelines on Enforcement of Sustainability Information. Termín na predkladanie príspevkov je do 15. marca 2024. Viac

17.12.2023
Dňa 14. decembra 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Discussion Paper on MiFID II investor protection topics linked to digitalisation. Termín na predkladanie príspevkov je do 14. marca 2024. Viac

11.12.2023
Dňa 8. decembra 2023 zverejnili ESAs (EBA, EIOPA a ESMA) na verejnú konzultáciu druhý balík konzultačných materiálov k regulačným a vykonávacím technickým predpisom k nariadeniu DORA. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. marca 2024. Viac

11.12.2023
Dňa 7. decembra zverejnili ESAs (EBA, EIOPA a ESMA) na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on joint Guidelines on the system for the exchange of information relevant to fit and proper assessments. Termín na predkladanie príspevkov je do 15. januára 2024. Viac

14.11.2023
Dňa 8. novembra 2023 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu materiály s názvom Consultation paper on RTS on supervisory colleges under MiCAR. Public hearing sa uskutoční 17. januára 2023 od 12:00 do 12:30 hod. Termín na predkladanie príspevkov je do 8. februára 2024. Viac

14.11.2023
Dňa 8. novembra 2023 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu materiály s názvom Consultation Paper on RTS on the use of ARTs and EMTs denominated in a non-EU currency as a means of exchange (MiCAR)Consultation Paper on ITS on the reporting on ARTs and EMTs denominated in a non-EU currency under MiCAR plus prílohy I, II, III, IVV. Public hearing sa uskutoční 17. januára 2023 od 10:00 do 12:00 hod. Termín na predkladanie príspevkov je do 8. februára 2024. Viac

14.11.2023
Dňa 8. novembra 2023 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation paper on Guidelines on recovery plans under MiCAR. Public hearing sa uskutoční 30. januára 2023 od 10:00 do 12:00 hod. Termín na predkladanie príspevkov je do 8. februára 2024. Viac

14.11.2023
Dňa 8. novembra 2023 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu materiály s názvom Consultation paper on on the adjustment of own funds requirements and design of stress testing programmes for issuers under MiCAR, Consultation paper on RTS on procedure and timeframe to adjust its own funds requirements for issuers of significant asset-referenced tokens or of e-money tokens under MiCAR. Public hearing sa uskutoční 30. januára 2023 od 10:00 do 16:00 hod. Termín na predkladanie príspevkov je do 8. februára 2024. Viac

14.11.2023
Dňa 8. novembra 2023 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu materiály s názvom Consultation Paper on RTS to specify the highly liquid financial instruments in the reserve of assets under MiCAR, Consultation paper on RTS further specifying the liquidity requirements of the reserve of assets under MiCAR, Consultation paper on RTS to specify the minimum contents of the liquidity management policy and procedures under MiCARConsultation paper on Guidelines liquidity stress testing under MiCAR. Public hearing sa uskutoční 30. januára 2023 od 10:00 do 16:00 hod. Termín na predkladanie príspevkov je do 8. februára 2024. Viac

23.10.2023
Dňa 20. októbra 2023 zverejnili EBA a ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on joint EBA and ESMA Guidelines on the suitability assessment under MiCA. Termín na predkladanie príspevkov je do 22. januára 2024. Viac

6.10.2023
Dňa 5. októbra 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence on the shortening of the settlement cycle. Termín na predkladanie príspevkov je do 15. decembra 2023. Viac

6.10.2023
Dňa 5. októbra 2023 zverejnila ESMA Second Consultation on the Technical Standards specifying certain requirements of Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). Termín na predkladanie príspevkov je do 14. decembra 2023. Viac

3.10.2023
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 11. októbra 2023. Viac

2.10.2023
Dňa 29. septembra 2023 zverejnila NBS konzultačný materiál k návrhu revízie dohľadového benchmarku NBS k distribúcii podnikových dlhopisov. Termín na zasielanie pripomienok je 31. októbra 2023. Viac

29.9.2023
Dňa 14. septembra 2023 zverejnila Európska komisia verejnú konzultáciucielenú konzultáciu k implementácii nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR), ktoré sú zamerané na zistenie, aký je názor širokej verejnosti ako aj finančných inštitúcií na spôsob implementovania SFDR. Termín pre zaslanie odpovedí je 15.12.2023.

21.8.2023
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 28. septembra 2023. Viac

21.8.2023
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 27. septembra 2023. Viac

27.7.2023.
Dňa 25. júla 2023 zverejnila EBA na verejnú konzultáciu Consultation on the Guidelines on the application of the group capital test for investment firm groups. Termín na predkladanie príspevkov je do 25. októbra 2023. Public hearing sa uskutoční 5. septembra 2023 od 10:00 do 11:30 hod. Viac

14.7.2023
V rámci inovácie licenčných procesov NBS publikovala nový prehľadný spôsob podávania žiadosti o udelenie povolenia pre Platobné inštitúcieInštitúcie elektronických peňazíPoskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.

12.7.2023
Dňa 12. júla 2023 zverejnila ESMA Consultation on the Technical Standards specifying certain requirements of MiCA (1st package). Viac

11.7.2023
Dňa 11. júla 2023 zverejnila ESMA Public Statement on the sustainability disclosure expected to be included in prospectuses. Viac

6.7.2023
Dňa 30. júna 2023 zverejnila ESMA Final Report on the implementation and functioning of the Intra-day Volatility Management Mechanism. Viac

19.6.2023
Dňa 19. júna 2023 zverejnili ESAs (EBA, EIOPA a ESMA) na verejnú konzultáciu prvý balík konzultačných materiálov k regulačným a vykonávacím technickým predpisom k nariadeniu DORA. Termín na predkladanie príspevkov je do 11. septembra 2023. Viac

19.6.2023
Dňa 13. júla 2023 ESAs uskutočnia public hearing k prvému balíku konzultačných materiálov k RTS a ITS k nariadeniu DORA. Termín na prihlasovanie je do 16:00 hod 10. júla 2023 prostredníctvom registračného formulára.

18.6.2023
Dňa 16. júna 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment and product governance arrangements. Termín na predkladanie príspevkov je do 15. septembra 2023. Viac

12.6.2023
Dňa 31. mája 2023 zverejnila ESMA upravené pravidlá pre transparenčné výpočty podľa nariadenia MiFIR (zmenené RTS1 a RTS2) – Amended rules for transparency calculations to start applying on 5 June 2023.

30.5.2023
Dňa 26. mája 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Joint European Supervisory Authority Discussion paper on DORA. Termín na predkladanie príspevkov je do 23. júna 2023. Viac

30.5.2023
Dňa 25. mája 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation on draft implementing technical standards amending the mapping of ECAIs’ credit assessments. Termín na predkladanie príspevkov je do 26. júna 2023. Viac

30.5.2023
Dňa 23. mája 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultaton Paper on RTS under the revised ELTIF Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 24. augusta 2023. Viac

12.4.2023
Dňa 12. apríla 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Joint Consultation Paper on the Review of SFDR Delegated Regulation regarding PAI and financial product disclosures. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. júla 2023. Viac

15.2.2023
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 9. marca 2023. Viac

19.1.2023
Dňa 19. januára 2023 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Manual on post-trade transparency. Termín na predkladanie príspevkov je do 31. marca 2023. Viac

13.1.2023
Dňa 13. januára 2023 zverejnila NBS Otázky a odpovede Národnej banky Slovenska k Usmerneniam ESMA o výkonnostných poplatkoch v UCITS a niektorých typoch AIF.

26.11.2022
Dňa 15.novembra 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on Greenwashing. Termín na predkladanie príspevkov je do 10. januára 2023. Viac

8.9.2022
ESMA dňa 11. októbra 2022 organizuje virtuálny workshop na tému poobchodnej transparentnosti podľa MiFIDII/MiFIR. Viac

5.8.2022
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 22. septembra 2022. Viac

29.7.2022
Dňa 29. júla 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on pre-hedging. Termín na predkladanie príspevkov je do 30. septembra 2022. viac

24.5.2022
Dňa 2. mája 2022 zverejnila EBA na konzultáciu Discussion Paper on the role of the environmental risks in the prudential framework for credit institutions and investment firms. Termín na predkladanie príspevkov je do 2. augusta 2022. viac

19.4.2022
Dňa 4. apríla 2022 zverejnila Európska komisia na konzultáciu Targeted consultation on the functioning of the  ESG ratings market in the EU and on the consideration of ESG factors in credit ratings. Termín na predkladanie príspevkov je do 6. júna 2022.

31.3.2022
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 29. 3. 2022 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár – marec 2022 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

29.3.2022
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 4. mája 2022, viac

4.2.2022
Dňa 4. januára 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence – DLT Pilot Regime and review of MiFIR RTS on transparency and reporting. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. marca 2022. viac

3.2.2022
Dňa 3.februára 2022 zverejnila ESMA na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for Evidence on Market Characteristics for ESG Rating Providers in the EU. Termín na predkladanie príspevkov je do 11. marca 2022. viac

22.12.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. 12. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár – december 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

15.12.2021
Dňa 14. decembra 2021 ESMA zverejnila PUBLIC STATEMENT on transfer of competences and duties relating to certain data reporting services providers from National Competent Authorities to ESMA.

Viac aktualít