en en

Publikácie, údaje, prezentácie

Informácie publikované na týchto stránkach majú rôzny charakter a ich cieľom je najmä informovať o aktuálnych trendoch vo finančnom sektore a poskytnúť podkladové údaje na hodnotenie rizík vyplývajúcich z týchto trendov.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS vydáva najmä Správu o finančnej stabiliteMakroprudenciálny komentár.

V roku 2020 sa skončilo zverejňovanie Analýzy slovenského finančného sektoraSprávy o stave a vývoji finančného trhu. Informácie o vývoji slovenského finančného sektora možno nájsť v Správe o finančnej stabilite, v Makroprudenciálnom komentári a v údajoch finančnej stability.