en en

Oblasti dohľadu

Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Národná banka Slovenska (NBS) pri dohľade nad dohliadanými subjektmi:

  • ustanovuje pravidlá obozretného podnikania a ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjektov,
  • dohliada na dodržiavanie ustanovení príslušných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci národnej legislatívy, ako aj na dodržiavanie ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie,
  • vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a opatrenia na nápravu,
  • vydáva iné rozhodnutia, stanoviská, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom,
  • vykonáva dohľad na mieste a dohľad na diaľku nad dohliadanými subjektmi.

Poslanie a hlavné princípy NBS pri výkone dohľadu nad finančným trhom:

Ďalšie zameranie NBS pri výkone dohľadu nad finančným trhom: