en en

Banková rada NBS

Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada NBS.

Banková rada NBS určuje najmä:

  • zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej menovej politiky podľa osobitných predpisov a pravidiel platných pre spoločnú európsku menovú politiku,
  • zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska.

Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné a začína plynúť dňom účinnosti jeho vymenovania do funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia.Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

Členovia Bankovej rady NBS

O národnej banke, Banková rada NBS
člen bankovej rady
O národnej banke, Banková rada NBS
člen bankovej rady