en en

FinTech

FinTech je skrátená verzia termínu „Financial Technology“, teda pojmu „finančné technológie“, a vo všeobecnosti reprezentuje oblasť technologických inovácií aplikovaných v praxi vo vzťahu k poskytovaniu rôznorodých finančných služieb, ako sú napríklad platobné služby, bankovníctvo, investičné služby alebo poisťovníctvo. Tieto technológie umožňujú vytváranie nových obchodných modelov, aplikácií, procesov alebo produktov, ako aj skvalitnenie už poskytovaných produktov, resp. služieb a zvyšovanie ich dostupnosti, individualizáciu a zníženie súvisiacich nákladov.

Inovačný hub a pravidlá jeho fungovania

Prečo NBS zriadila inovačný hub?
Spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti finančných inovácií ako jednu z prekážok rozvoja svojho podnikania uvádzajú zložité regulačné požiadavky a nejednoznačnosť ich uplatňovania vo vzťahu k inovatívnym finančným produktom alebo službám. Práve preto NBS vytvorila inovačný hub, v rámci ktorého vedie dialóg s FinTech sektorom a záujemcom poskytuje stanovisko na predložené otázky spadajúce do jej pôsobnosti. NBS tak podporuje rozvoj moderných technológií na finančnom trhu spôsobom, ktorý prispeje k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a klientov na finančnom trhu. NBS prostredníctvom inovačného hubu zároveň udržuje kontakt s vývojom na trhu v záujme podpory zlepšovania pravidiel jeho fungovania.

Čo je FinTech?
Finančnou inováciou rozumieme nový prístup v oblasti financií založený na technológiách, ktorý môže viesť k vzniku nového obchodného modelu, prakticky využiteľného riešenia, procesu alebo produktu, pričom môže mať významný vplyv na finančné trhy, inštitúcie a poskytovanie finančných služieb. Obchodná spoločnosť, ktorá vo svojej činnosti uplatňuje finančnú inováciu, je FinTech.

Čo je inovačný hub?
Záujemcovia s reálnym podnikateľským plánom vo FinTech oblasti a etablované subjekty finančného trhu môžu vďaka inovačnému hubu viesť dialóg s expertami NBS z rôznych oblastí, ktorí im pomôžu pochopiť a správne implementovať zákutia regulácie finančného trhu. Na nadviazanie komunikácie slúži kontaktný formulár, ktorý NBS umožní získať základný prehľad o zámere záujemcu o FinTech.

Okrem poskytnutia servisu s pridanou hodnotou pre súkromný sektor, NBS chce prostredníctvom tejto iniciatívy lepšie porozumieť dynamickému vývoju v oblasti FinTech, aby mohla prispieť k zlepšeniu pravidiel podnikania na finančnom trhu v záujme ich prispôsobenia moderným trendom.

Predpokladom riešenia podnetu prostredníctvom inovačného hubu NBS je odlišnosť a inovatívnosť, nejasnosť aplikovateľného regulačného rámca, prínos pre spotrebiteľa a finančný systém SR. Hodnotiace kritériá na zaradenie podnetu do inovačného hubu NBS sú podrobnejšie uvedené tu:

Hodnotiace kritériá

otvoriť v novom okne

Hodnotiace kritériá NBSKľúčové otázky1Pozitívne indikátory2Negatívne indikátory3
Odlišnosť a inovatívnosťJe zamýšľaná služba alebo činnosť odlišná od ponuky iných účastníkov finančného trhu v SR a obsahuje prvok finančnej inovácie?Počiatočná analýza identifikovala málo resp. žiadne porovnateľné služby alebo činnosti na finančnom trhu v SR.

Zamýšľaná služba alebo činnosť predstavuje nový prístup v oblasti financií založený na technológiách, ktorý môže viesť k vzniku nového obchodného modelu, prakticky využiteľného riešenia, procesu alebo produktu pričom môže mať významný vplyv na finančné trhy, inštitúcie a poskytovanie finančných služieb v SR.
Na finančnom trhu v SR je dostupných viacero podobných činností alebo služieb.

Umelo zabezpečené odlíšenie sa služby alebo činnosti.

Zamýšľaná činnosť alebo služba neobsahuje prvok finančnej inovácie.
Znalosť aplikovateľného regulačného rámcaVyvinul záujemca dostatočné úsilie na porozumenie regulačnému rámcu týkajúceho sa zamýšľanej činnosti alebo služby?Záujemca preukázateľne analyzoval súlad zamýšľanej činnosti alebo služby s aktuálnym regulačným rámcom.Záujemca preukázateľne neanalyzoval súlad zamýšľanej činnosti alebo služby s aktuálnym regulačným rámcom.
Potreba spolupráce s inovačným hubom NBSJe činnosť alebo služba jasne upravená v existujúcom regulačnom rámci?

Patrí otázka do pôsobnosti NBS?
Činnosť alebo služba nie je jasne upravená existujúcim regulačným rámcom a týka sa predpisov v pôsobnosti NBS.Činnosť alebo služba je jasne upravená existujúcim regulačným rámcom.

Záujemca nevie sformulovať v čom spočíva nejasnosť existujúceho regulačného rámca.

Riešenie podnetu nevyžaduje zapojenie orgánu dohľadu, postačuje využiť dostupné služby ekonomických alebo právnych poradcov.

Otázka sa týka veci mimo pôsobnosti NBS, napr. ochrany osobných údajov, daní a pod.
Prínos pre spotrebiteľa a finančný systém SRPonúka zamýšľaná služba alebo činnosť identifikovateľné priame alebo nepriame výhody pre spotrebiteľa alebo znižuje riziká vo finančnom systéme SR?Zamýšľaná služba alebo činnosť zlepší postavenie spotrebiteľa prostredníctvom napr. zníženia ceny alebo zvýšenia kvality.

Záujemca vykonal analýzu rizík zamýšľanej služby alebo činnosti na spotrebiteľa a finančný systém SR a navrhol opatrenia na ich zmiernenie.

Zamýšľaná služba alebo činnosť zabezpečí zvýšenie konkurencie vo finančnom systéme SR.
Inovácia bude mať pravdepodobne nepriaznivý dopad na spotrebiteľov, alebo finančný systém SR.

Zamýšľaná služba alebo činnosť obsahuje prvky zamerané na obchádzanie regulácie.

1) Odpovede na otázky poskytne žiadateľ v kontaktnom formulári.
2) Podnet sa bude riešiť v inovačnom hube NBS, ak sú splnené všetky pozitívne indikátory.
3) Podnet sa nebude riešiť v inovačnom hube NBS.

Čo nie je inovačný hub?
Stanovisko NBS poskytnuté prostredníctvom inovačného hubu NBS nenahrádza konanie o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti (licencia). Rozhodnutie vo veci žiadosti o povolenie na vykonávanie činnosti sa vydáva v príslušnom konaní pred NBS. Informácie o FinTech zverejnené na webovom sídle NBS a stanoviská poskytnuté na základe dopytu cez kontaktný formulár nijakým spôsobom NBS nezaväzujú v prípadnom konaní o vydanie licencie, napríklad z dôvodu, že podklady predložené na účely stanoviska sa môžu líšiť od podkladov predložených v konaní.

NBS si vyhradzuje právo zmeniť svoje stanovisko najmä v prípade zmeny legislatívy, z ktorej vychádza, doplnenia analýzy na strane NBS, alebo získania dodatočných informácií.

Inovačný hub NBS neslúži na informovanie o veciach mimo pôsobnosti NBS (napríklad ochrana osobných údajov, dane, súťažné právo). Stanovisko k zámeru žiadateľa bude limitované len na posúdenie aplikovateľnosti príslušnej legislatívy v pôsobnosti NBS. Otázky, ku ktorým nie je príslušná NBS, ale iné orgány štátnej správy (Úrad na ochranu osobných údajov, Finančná správa), budú vybavené podľa zaužívanej praxe – odkázaním žiadateľa na príslušný orgán.

NBS má svoje kompetencie určené príslušnými zákonmi, ktoré jej nezverujú poskytovanie ekonomického a právneho poradenstva. Inovačný hub NBS nenahrádza činnosť ekonomických a právnych poradcov.

Vykonávanie činnosti na finančnom trhu bez príslušného povolenia je dôvodom na uloženie sankcie zo strany NBS. Za určitých okolností môže ísť o trestný čin.

Ako postupovať, ak mám záujem o uplatnenie finančnej inovácie vo svojom podnikaní?

  1. Uistite sa, že Váš dopyt spadá do pôsobnosti NBS ako orgánu dohľadu nad finančným trhom.
  2. Ak nie ste etablovaný subjekt finančného trhu (banka, poisťovňa, a pod.), identifikujte obchodný model, ktorý najviac zodpovedá Vašej zamýšľanej činnosti
  3. Overte si, či Váš podnet spĺňa kritériá NBS na vybavenie prostredníctvom inovačného hubu NBS.
  4. Kontaktujte NBS prostredníctvom štruktúrovaného formuláru.

Linky na inovačné huby v iných krajinách EU