en en

Rámec menovej politiky

Menová politika označuje rozhodnutia centrálnej banky, ktoré vplývajú na cenu a dostupnosť peňazí v hospodárstve. Tieto rozhodnutia sú prispôsobené ekonomickým vyhliadkam a snahe dosiahnuť inflačný cieľ v strednodobom horizonte.

Rada guvernérov ECB schválila 8. júla 2021 svoju novú stratégiu menovej politiky, ktorá zavádza symetrický inflačný cieľ na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Tento cieľ je symetrický, čo znamená, že záporné i kladné odchýlky inflácie od cieľa považuje za rovnako nežiaduce. Keď sa ekonomika nachádza v blízkosti spodnej hranice nominálnych úrokových mier, sú potrebné mimoriadne dôrazné alebo dlhodobé opatrenia menovej politiky s cieľom zabrániť ustáleniu záporných odchýlok od inflačného cieľa. To môže okrem iného znamenať prechodné obdobie, počas ktorého je inflácia mierne nad svojou cieľovou hodnotou.

Súbor úrokových sadzieb ECB zostáva prvoradým nástrojom menovej politiky. Ďalšie nástroje, napríklad signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky, nákup aktív a dlhodobejšie refinančné operácie, ktoré za posledných desať rokov pomáhali zmierňovať obmedzenia spôsobené existenciou spodnej hranice pre nominálne úrokové sadzby, zostanú neoddeliteľnou súčasťou súboru nástrojov ECB a budú sa využívať podľa potreby.