en en

SDDS Plus Špeciálny štandard zverejňovania údajov

Medzinárodný menový fond v dôsledku finančnej krízy z roku 2008 rozšíril v roku 2012 na základe identifikovaných medzier v údajoch potrebných pre analýzu finančnej stability štandard pre zverejňovanie údajov z dovtedy platného „Špeciálneho štandardu zverejňovania údajov“ (Special Data Dissemination Standard – SDDS) na (Special Data Dissemination Standard Plus – SDDS Plus). Ide o informačný projekt konštituovaný na báze dobrovoľnosti, ktorého cieľom je štandardizovanie makroekonomických dát členských krajín MMF. Zúčastnené krajiny sa v ňom zaväzujú poskytovať fondu metaúdaje a sumárne metodiky za 30 údajových kategórií, ktoré vypovedajú o ich fiškálnom, reálnom, finančnom a zahraničnom sektore (metaúdaje a sumárne metodiky jednotlivých zúčastnených krajín sú zverejnené v elektronickom Bulletine MMF „Dissemination Standards Bulletin Board“. Taktiež sa zaväzujú sledovať a zverejňovať tieto údajové kategórie v „štandardom“ predpísanom formáte, rozsahu, periodicite a včasnosti. Úlohu národného koordinátora plní Štatistický úrad SR (prevádzkujúci tzv. „Národnú sumárnu stránku údajov (National summary data page), s ktorým na zhromažďovaní predpísaných dát spolupracuje Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR.

Národná banka Slovenska má v gescii tieto údajové kategórie: analytické účty bankového sektora, analytické účty centrálnej banky, analytické účty ostatných finančných korporácií, štvrťročné finančné účty, úrokové sadzby, držba dlhových cenných papierov, indikátory finančnej stability, medzinárodná investičná pozícia, výmenné kurzy, platobná bilancia, CPIS, CDIS, zahraničná zadlženosť, medzinárodné rezervy a COFER.

Súčasťou SDDS Plus je aj „Kalendár prvého zverejnenia údajov“. Predstihový kalendár pre údajové kategórie SDDS v gescii Národnej banky Slovenska: január – jún 2024júl – december 2024.

Dňa 17.9.2019 Medzinárodný menový fond zverejnil oficiálnu tlačovú správu, že Slovenská republika spĺňa všetky podmienky SDDS Plus pre rozsah, periodicitu, včasnosť údajov a pre zverejňovanie predstihových kalendárov.