en en

Platby

Milióny bezhotovostných platieb zrealizujú v Slovenskej republike v priemere denne banky, podniky, verejné inštitúcie, ako aj spotrebitelia. Je dôležité, aby sa všetky tieto platby uskutočnili bezpečne, efektívne a spoľahlivo. Bezpečné a plynulé fungovanie platobných systémov a platieb, je jednou zo základných úloh Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska sa aktívne spolupodieľa na tvorbe legislatívy pre oblasť platobných systémov a platobných služieb, poskytuje služby klíringu a vyrovnania prostredníctvom platobných systémov, ktoré prevádzkuje (TARGET2-SK, SIPS) a zabezpečuje pravidelné hodnotenie a monitorovanie platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania transakcií s cennými papiermi voči stanoveným štandardom (Oversight). Zároveň vytvára prostredie na diskusiu s jednotlivými účastníkmi trhu formou pravidelných stretnutí, hlavne na pôde národných užívateľských skupín pre platby a pre cenné papiere.

Vytvorenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) odstránilo rozdiely pri domácich a cezhraničných platbách. Číslo účtu vo formáte IBAN je jednotným identifikátorom číslovania účtov vo všetkých krajinách SEPA. Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému prispieva k harmonizačným aktivitám v oblasti platieb, ako aj k neustálemu hľadaniu efektívnych, moderných a inovatívnych riešení, založených na použití SEPA platobných nástrojov.

Eurosystém prijal komplexnú stratégiu retailových platieb na podporu európskych riešení, ktoré budú bezpečné a účinné pre spoločnosť ako celok, a na zvládanie narastajúcich výziev, pokiaľ ide o európsku suverenitu na platobnom trhu. Hlavnými prvkami tejto stratégie sú vývoj celoeurópskeho riešenia platieb v mieste interakcie riadeného na európskej úrovni, úplné zavedenie okamžitých platieb, zlepšenie cezhraničných platieb mimo EÚ, ako aj podpora inovácií a digitalizácie a európskeho platobného ekosystému.