en en

Legislatíva

Upozornenie:

Uverejnené úplné znenia zákonov a iných právnych predpisov SR slúžia len na informatívne účely. Za autentické a záväzné možno považovať len slovenské znenie uverejnené v Zbierke zákonov SR a ak ide o opatrenia NBS aj vo Vestníku Národnej banky Slovenska. Úplné znenia sú aktuálne podľa stavu ku dňu uvedenému pri jednotlivých zákonoch alebo iných právnych predpisoch SR.

Na uverejnený súbor úplných znení právnych predpisov – či už na ich súborné vydanie alebo na ich zaradenie do iného súboru (zborníka) – sa vzťahuje režim ochrany autorských práv ustanovený v autorskom zákone (zákon č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov).