en en

Štvrťročné finančné účty

Štvrťročné finančné účty predstavujú finančné štatistické údaje, ktoré vytvárajú integrálnu súčasť systému národných účtov. Národné účty sú na Slovensku vykazované v zmysle medzinárodne akceptovaných a štandardizovaných smerníc a noriem v súlade s novou metodikou – Európskym systémom národných a regionálnych účtov ESA 2010 (Manuál ESA 2010 bol uverejnený v Úradnom vestníku ako príloha A k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 549/2013 a prílohu B tohto nariadenia tvorí Program zasielania údajov ESA 2010). Zmeny v metodike systému národných účtov ESA 2010 oproti donedávna používanej ESA 95 sú orientované na zachytenie zmien ekonomickej reality v podmienkach narastajúcej globalizácie. Spôsob vykazovania údajov v zmysle implementovanej metodiky ESA 2010 vedie k prehĺbeniu a zlepšeniu fungovania celého systému národných účtov. Nová metodika zároveň uplatňuje dôslednejší a precíznejší princíp sektorizácie a klasifikácie definovaných inštitucionálnych sektorov a subsektorov, nefinančných a finančných aktív a pasív, transakcií a ostatných tokov.

Na úrovni eurozóny sú údaje publikované na stránke Európskej centrálnej banky ako súčasť sektorových účtov, pričom predstavujú prepojenie nefinančných a finančných účtov eurozóny, to znamená prepojenie tvorby produkcie vo výrobnom procese, jej rozdelenie a následnú spotrebu s použitím nespotrebovanej časti produkcie (úspory) v podobe finančných tokov.