en en

SEPA okamžité platby

Okamžitá platba je úhrada dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, ktorá zabezpečí okamžité vyrovnanie transakcie a pripísanie prostriedkov na účet príjemcu do 10 sekúnd.

V novembri 2017 Európska platobná rada (European Payment Council) zadefinovala novú platobnú schému okamžitých platieb SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) a podmienky pre ich fungovanie. V rámci schémy okamžité platby (SCT Inst) fungujú ako štandardné SEPA platby v mene euro (SEPA Credit Transfer (SCT)), ale prevod prostriedkov je zrealizovaný okamžite, najneskôr do 10 sekúnd medzi účastníkmi jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA).

Použitie okamžitých platieb nie je obmedzené, môžu ich používať spotrebitelia, podnikatelia aj veľké firmy.

Maximálna povolená suma transakcie je 100 000 eur.

Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému poskytuje pre slovenský bankový trh službu vyrovnania okamžitých platieb v novom platobnom systéme pre okamžité platby TIPS (Target Instant Payment Settlement), ktorý prevádzkuje Eurosystém.

Pristúpenie do SCT Inst schémy je pre poskytovateľov platobných služieb v súčasnosti dobrovoľné.

Slovenský bankový trh v spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripravil Národný plán zavedenia okamžitých platieb v SR, ktorý stanovuje dátum a podmienky zavedenia SEPA okamžitých platieb na domácom trhu. Na uvedený Národný plán nadväzujú Pravidlá a odporúčania pre poskytovanie SEPA okamžitých platieb na trhu SR.

Okamžité platby na Slovensku poskytujú svojim klientom banky : Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, VÚB banka, J&T Banka a Fio banka.

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 19. marca 2024 publikované  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/886 z 13. marca 2024, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a (EÚ) 2021/1230 a smernice 98/26/ES a (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách. Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 8. apríla 2024.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí majú sídlo v eurozóne a poskytujú štandardné SEPA platby v eurách, budú povinní najneskôr do 9. januára 2025 začať poskytovať službu prijímania okamžitých platieb a najneskôr do 9. októbra 2025 službu zasielania okamžitých platieb. V ostatných krajinách mimo eurozóny budú okamžité platby v eurách dostupné o dva roky neskôr.

Nové nariadenie, okrem povinnosti zasielania a prijímania okamžitých platieb, zavádza aj ďalšie požiadavky spojené s ich poskytovaním.

Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje klientom v súvislosti so zasielaním a s prijímaním okamžitých úhrad, nesmú byť vyššie ako poplatky, ktoré daný poskytovateľ platobných služieb účtuje pri zasielaní a prijímaní štandardných SEPA platieb.

Súčasťou zavedenia okamžitých platieb je aj nová služba Overenia príjemcu, ktorá bude klientom v eurozóne dostupná od októbra 2025. Cieľom tejto služby je prispieť k vyššej bezpečnosti platieb a to formou overenia zhody čísla účtu príjemcu (IBAN) s menom príjemcu.

Časté otázky k okamžitým platbám: