en en

SEPA platby

SEPA Single Euro Payments Area znamená jednotnú oblasť platieb v eurách. SEPA umožňuje zákazníkom uskutočňovať bezhotovostné platby v eurách v celej Európe tak ľahko, bezpečne a efektívne, ako v rámci svojich krajín. Zvýšená konkurencia medzi poskytovateľmi platobných služieb a kartových služieb je prínosom pre spotrebiteľov a firmy, pretože môžu využívať širšie spektrum platobných služieb, založených na technologických inováciách.

 Mapa štátov jednotnej oblasti platieb v eurách

Legenda k mape:

  Členská krajina EÚ s menou euro
 
Členská krajina EÚ s menou inou ako euro
 
SEPA krajina nepatriaca do EÚ
 
Krajina mimo SEPA a nepatriaca do EÚ

SEPA umožňuje spotrebiteľom a firmám uskutočňovať bezhotovostné platby v eurách, a to v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet.

SEPA platby môžu klienti realizovať prostredníctvom SEPA platobných nástrojov, teda prostredníctvom SEPA úhrad, SEPA inkás alebo prostredníctvom platobnej karty.

Užitočné linky:

SEPA pokrýva nielen eurozónu, ale aj krajiny nepatriace do eurozóny, ktoré zaviedli SEPA štandardy a používajú ich na realizáciu platieb v eurách. V súčasnosti je to 36 krajín. Legislatíva však pokrýva len krajiny v rámci EÚ.

Krajiny SEPA (od 1.marca 2019):

  • 27 krajín Európskej únie a
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Island
  • Nórsko
  • Lichtenštajnsko
  • Švajčiarsko
  • San Marino
  • Monako
  • Andorra
  • Vatikánsky mestský štát

Migrácia na SEPA

Dva SEPA platobné nástroje boli zavedené v r. 2008 (SEPA úhrada) a v r. 2009 (SEPA inkaso). Konečným termínom prechodu na SEPA pre eurozónu bol 1. august 2014 a pre členské štáty nepatriace do eurozóny 31. október 2016.

Od týchto dátumov existujúce národné prevody a inkasá boli nahradené SEPA platobnými nástrojmi.

V SR sa od 1. januára 2014 začali všetky úhrady vrátane domácich spracovávať ako SEPA úhrady a od 1.februára 2014 všetky inkasá ako SEPA inkasá.

SEPA Credit Transfer (SCT)

Úhrada je platba iniciovaná platiteľom. Platiteľ predkladá platobný príkaz svojmu poskytovateľovi platobných služieb (PPS), napr. banke. PPS platiteľa posiela finančné prostriedky PPS príjemcu. Implementácia SEPA úhrad zaviedla používanie čísla účtu vo formáte IBAN pre všetky úhrady aj inkasá.

Užitočné linky :

Európska platobná rada (EPC)

Legislatívny rámec pre SEPA platby je vymedzený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES 924/2009.

Právny základ pre SEPA platby vytvára aj smernica o platobných službách (tzv. Payment Services Directive), ktorá bola transponovaná do zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.