en en

SEPA inkasá

Inkaso je prevod iniciovaný príjemcom prostredníctvom jeho poskytovateľa platobných služieb. Inkasá sa často používajú na opakované platby, ako sú úhrady poplatkov za energie a služby. Vyžadujú autorizáciu (alebo mandát) od platiteľa. Inkasá sa používajú aj na individuálne platby, keď platiteľ povolí jednu individuálnu platbu.

SEPA inkasá umožňujú využívať inkaso aj cezhranične, tj. zasielať, resp. prijímať výzvu na inkaso z inej európskej krajiny v rámci SEPA.

Užitočné linky :

Európska platobná rada (EPC)

Nevyhnutnou požiadavkou SEPA inkás je jednoznačné označenie príjemcu. Na tieto účely slúži identifikátor príjemcu (Creditor Identifier – CID). O pridelenie CID príjemca v SR musí požiadať svojho poskytovateľa platobných služieb a následne ho používať pri iniciovaní každej inkasnej platby.

Identifikátor príjemcu musia používať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú platobný nástroj inkaso ako príjemcovia platieb, t.j. inkasujú finančné prostriedky z účtov platiteľov na základe ich predchádzajúceho súhlasu s vyrovnaním platieb prostredníctvom inkasa.

CID slúži na jednoznačnú identifikáciu príjemcu inkasa, t.j. je jedinečný, patrí jednému príjemcovi. Nositeľom CID je právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude využívať produkt SEPA inkaso.

Podľa pravidiel pre SEPA inkasá sa CID skladá z ISO kódu príslušnej krajiny, kontrolných číslic a prípadnej špecifikácie obchodných aktivít príjemcu. Pre národný identifikátor príjemcu je vyčlenených až 28 číslic.

Schváleným spôsobom stanovenia časti národného identifikátora v rámci SR je prideľovanie 11-miestneho čísla začínajúceho sa číslicou 7 (na ľavej strane). Bude sa prideľovať ako poradové číslo, čiže počnúc číslom 70000000001 vzostupne pripočítavaním hodnoty 1 k poslednému pridelenému číslu (ďalší pridelený CID bude obsahovať časť 70000000002, ďalší 70000000003 atď.).

Príjemca inkasa žiada o pridelenie CID prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb.

Identifikátory CID vydáva Národná banka Slovenska na základe elektronických žiadostí od poskytovateľov platobných služieb. Podrobnejšie informácie sú v opatrení NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás.