en en

Všeobecné informácie

Pri prevode finančných prostriedkov je každý klient banky identifikovateľný prostredníctvom čísla účtu, ktoré mu pridelil jeho poskytovateľ platobných služieb (banka, platobná inštitúcia). Čísla účtov v SR sú generované v súlade s medzinárodným štandardom pre číslovanie účtov, ktorý sa nazýva IBAN.

Čísla účtov vo formáte IBAN, ktoré sú generované poskytovateľmi platobných služieb v SR majú 24 alfanumerických znakov. V rámci IBAN-u je zakomponovaný aj tzv. kód poskytovateľa platobných služieb, ktorý daný účet vedie. Uvedený kód banky možno nájsť na piatej až ôsmej pozícii IBAN-u. O pridelenie kódu banky môže požiadať každý poskytovateľ platobných služieb, ktorému Národná banka Slovenska udelila povolenie. Zoznam poskytovateľov platobných služieb s pridelenými kódmi vedie Národná banka Slovenska a je zverejnený na jej webovej stránke.

Národná banka Slovenska zároveň vedie aj zoznam tzv. identifikátorov príjemcov inkás (Creditor Identifier – CID). CID je jednou z podmienok na realizáciu inkás a o jeho vydanie musí požiadať každá právnická a fyzická osoba, ktorá chce iniciovať inkaso prostredníctvom svojho poskytovateľa platobných služieb.

O vydanie CID je nevyhnutné požiadať priamo svojho poskytovateľa platobných služieb, ktorý následne zabezpečí jeho vydanie.

V tejto časti webu je možné nájsť taktiež základné informácie o možnosti využitia alternatívneho a mimosúdneho riešenia sporov.