en en

Platobné nástroje

Každý deň uskutočnia obyvatelia, podniky a verejné inštitúcie v Slovenskej republike milióny platieb či už hotovostným, alebo bezhotovostným spôsobom.

Bezhotovostné platobné nástroje patria k najefektívnejším spôsobom realizácie platieb. V rámci SR sa z nich najviac využívajú platobné karty. Nasledujú úhrady (platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z účtu platiteľa po predložení platobného príkazu platiteľom jeho poskytovateľovi platobných služieb) a nakoniec inkasá (platobná služba, pri ktorej sa platobné prostriedky odpisujú z účtu platiteľa na základe jeho predchádzajúceho súhlasu daného príjemcovi platby: inkaso je iniciované príjemcom platby.)

ECB prostredníctvom národných centrálnych bánk pravidelne zbiera štatistické údaje o počte zrealizovaných platobných transakcií v jednotlivých krajinách EÚ. Na základe posledných údajov tvorí percentuálny podiel platieb platobným kartami v SR z celkového počtu bezhotovostných platobných transakcií 51,6 %, platby úhradou tvoria 41,1 % a platby inkasom 3,2%.

Aktuálne údaje možno nájsť prostredníctvom nasledujúceho linku:
https://www.ecb.europa.eu/stats/payment_statistics/payment_services/html/index.en.html

Oblasť platobných služieb a platobných systémov upravuje predovšetkým zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do slovenskej legislatívy transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách.

Súčasťou slovenského právneho poriadku v oblasti platobných služieb sú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) :

  • nariadenie 2021/1230 o cezhraničných platbách v Únií (kodifikované znenie),
  • nariadenie 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009,
  • nariadenie 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006,
  • nariadenie 2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu,
  • delegované a vykonávacie nariadenia podľa smernice o platobných službách (napríklad delegované nariadenie 2018/389, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy).

Do tejto kategórie patrí aj opatrenie NBS č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov a opatrenie NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás.