en en

Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP)

Working Papers ISSN 2585-9269
Occasional Papers ISSN 2585-9277

Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers – WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne ako Occasional Papers (OP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch. Najvýznamnejšie externé publikácie sú uvedené v profiloch výskumných pracovníkov.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové výskumné štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research@nbs.sk.

ISSN: 2585-9269 je registrované od roku 2018 v slovenskej Národnej databáze ISSN.

 • WP 1/2024
  Spokojnosť so životom a nerovnosti na Slovensku: úloha príjmov, spotreby a majetku
  Biswajit Banerjee a Peter Tóth

  Abstrakt: V posledných rokoch sa v malom počte štúdií zdôrazňuje, že subjektívny blahobyt jednotlivcov závisí nielen od príjmu, ale aj od spotreby a bohatstva. Len málo z nich však skúmalo vplyv všetkých troch premenných súčasne. V empirických štúdiách sa analyzovala aj úloha nerovností zameraných na jednotlivca a na komunitu, ale zahrnutie oboch mier do rovnakej špecifikácie je zriedkavé. V porovnaní s väčšinou existujúcej literatúry v tomto článku analyzujeme súčasný vplyv všetkých troch ukazovateľov ekonomického blahobytu a oboch typov nerovností na subjektívny blahobyt. Zistili sme, že absolútna úroveň príjmu, spotreby a bohatstva má významný pozitívny vplyv, ktorý zostáva robustný aj po zahrnutí nerovností zameraných na jednotlivca a na komunitu do regresných rovníc. Dôkazy naznačujú, že oba typy nerovností sú dôležitými faktormi subjektívneho blahobytu, ale s rozdielnym vplyvom. Nerovnosť zameraná na jednotlivca meraná pomocou priemeru referenčnej skupiny má pozitívny signalizačný vplyv, zatiaľ čo nerovnosť definovaná pozíciou jednotlivca v rámci distribúcie príslušného ukazovateľa ekonomického blahobytu má negatívny porovnávací vplyv. Zatiaľ čo nerovnosť v príjmoch zameraná na komunitu má pozitívny signalizačný vplyv, nerovnosť v spotrebe a bohatstve má negatívny porovnávací vplyv.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 10/2023
  Inflačné očakávania v časoch vysokej a nízkej inflácie a ich vplyv na spotrebu domácností
  Michal Marenčák

  Abstrakt: Táto štúdia ukazuje, že dopad očakávaní inflácie na spotrebu závisí od aktuálnej inflácie. Okrem kvantitatívno-kvalitatívneho rozdielu v očakávaniach inflácie je kľúčové rozlišovať medzi kvalitatívnymi očakávaniami vyššej, konštantnej a pozitívnej inflácie. Kvalitatívne očakávania majú väčší vplyv na spotrebu ako očakávané úrovne a zmeny inflácie. Vplyv očakávania kvalitatívne vyššej inflácie na ochotu spotrebovať je výraznejší počas období nárastu inflácie než v obdobiach nízkej a stabilnej inflácie a je nevýznamný počas období poklesu alebo deflácie. Štúdia rozoberá aj dôsledky pre monetárnu politiku.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 9/2023
  Predchádzanie prehrievaniu na trhu bývania hnaného úvermi
  Carlos Cañizares Martínez

  Abstrakt: Cieľom štúdie je identifikovať stav na trhu s bývaním a podľa neho určiť vhodné proticyklické pravidlo makroprudenciálnej politiky. Odhadujeme Markovov model prepínania pre ceny rezidenčných nehnuteľností, kde hypotekárny dlh nelineárne vplýva na ceny nehnuteľností a určuje pravdepodobnosti prechodu do iného stavu. Taktiež, navrhujeme zjednotené pravidlo politiky závislé od stavu, do ktorého vstupuje pravdepodobnosť prítomnosti v každom zo stavov. Toto pravidlo potom uplatňujeme na stanovenie proticyklického kapitálového vankúša na trhu s bývaním, pri odpočte úrokov z hypoték a obmedzení pri vyplácaní dividend. Nakoniec ukazujeme, že takéto hypotetické nástroje obsahujú informácie včasného varovania pri prognóze miery odpisu úverov na rezidenčné bývanie, či indexu finančného stresu. Štúdia má ambíciu sprostredkovať tvorcom politiky informáciu o stave trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami a zároveň poskytnúť všeobecné pravidlo na realizáciu stavovo závislej a včasnej makroprudenciálnej politiky.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 8/2023
  MIDAS regresia – nový kôň v pretekoch filtrácie makroekonomických časových radov
  Michal Benčík

  Abstrakt: Pri filtrovaní ekonomických časových radov navrhujeme novú metódu riešenia problému koncového bodu. Hlavnou myšlienkou je nahradiť filtrované štvrťročné pozorovania na konci vzorky statickými predpoveďami z regresie MIDAS s použitím časových radov s vyššou frekvenciou. Táto metóda dokáže zlepšiť stabilitu odhadov produkčnej medzery alebo iných cyklických radov, čo potvrdzujeme empirickou analýzou na vybraných krajinách strednej a východnej Európy a Spojených štátoch. Zistili sme, že stabilita môže byť stále narušená v dôsledku štrukturálnych zlomov v hospodárskych cykloch alebo nadmerného množstva krátkodobého šumu. Regresie MIDAS majú síce potenciál zlepšiť odhady produkčnej medzery v porovnaní s prístupom HP filtra, ale významnú úlohu zohrávajú okolnosti špecifické pre danú krajinu, ktoré je potrebné zohľadniť.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 7/2023
  Bude prechod na uhlíkovo neutrálny svet bolieť slovenské banky?
  Jozef Kalman, Ján Klacso, Roman Vasiľ, Juraj Zeman

  Abstrakt: Prebiehajúci trend globálneho otepľovania škodí nielen ľudskej spoločnosti, ale aj ekonomickej činnosti. Centrálne banky, orgány dohľadu a makroprudenciálne orgány nie sú imúnne voči klimatickým rizikám vo finančnom sektore. Táto štúdia analyzuje, ako riziká prechodu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku nepriamo ovplyvňujú bankový sektor prostredníctvom kanála kreditného rizika pre domácnosti aj nefinančné spoločnosti. Do konvenčného rámca stresového testovania integrujeme scenáre Siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System). Analýza sa zameriava na krátkodobý horizont s cieľom znížiť vplyv vysokej neistoty modelovania na výsledky. Zistili sme, že pomerne hladká substitúcia emisne náročných odvetví vedie k relatívne nízkym nepriamym nákladom pre banky. Nerovnomerný prechod však môže spôsobiť výrazne vyššie úverové straty, ktoré za istých okolností prevyšujú nepriaznivé výsledky scenárov konvenčného stresového testovania. Výsledky sú citlivé na zvýšenie cien energií alebo na vyššie zlyhania firiem v emisne náročných odvetviach.
  úplné znenie v AJ, analytický komentár v SJ

 • WP 6/2023
  Ponuka alebo dopyt po úveroch? Meniaci sa vplyv trhových síl pri poskytovaní bankových úverov
  Patrik Kupkovič

  Abstrakt: Globálna finančná kríza, Európska dlhová kríza a nedávna kríza spôsobená pandémiou COVID-19 opakovane ukazujú, že narušenie fungovania úverových trhov môže mať vážne makroekonomické dôsledky. Cieľom tejto štúdie je analyzovať vplyv štrukturálnych faktorov na trhu firemných (NFCs) bankových úverov, keďže tieto úvery dominujú  pri financovaní podnikov v eurozóne, a určiť ich makroekonomické dôsledky. Na štúdium týchto vplyvov používame štrukturálny vektorovo autoregresný (VAR) model  s aktualizovanou identifikačnou schémou a pozmeneným výberom premenných, než sa zvyčajne vyskytuje v literatúre. Ako empirickú aplikáciu analyzujeme význam trhu bankových úverov v malej, otvorenej ekonomike eurozóny založenej na bankovom financovaní – Slovensku. Výsledky ukazujú, že šoky v dopyte (zmeny v dopyte po úveroch firmami) sú na trhu úverov minimálne rovnako dôležité ako šoky v ponuke úverov (zmeny v ponuke úverov bankami) a že tento význam sa v priebehu ekonomického cyklu mení. Tieto zistenia majú dôležité politické implikácie, keďže reakcie tvorcov politík na tieto šoky si vyžadujú rôzne opatrenia. Príspevkom do literatúry sú i) nová empirická evidencia o makroekonomickom význame šokov v dopyte po úveroch v porovnaní so šokmi v ponuke úverov a ii) nový štrukturálny VAR model vhodný aj pre iné krajiny.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 4/2023
  Fifty Shades of QE: Robustné zistenia
  Brian Fabo,
  Martina Jančoková, Elisabeth Kempf, Ľuboš Pástor

  Abstrakt: Fabo, Jančoková, Kempf a Pástor (2021) ukázali, že články napísané výskumníkmi centrálnej banky považujú kvantitatívne uvoľňovanie (QE) za efektívnejšie ako články napísané akademikmi. Weale a Wieladek (2022) ukázali, že podskupina týchto výsledkov stráca štatistickú významnosť, keď sú regresie OLS nahradené regresiami, ktoré penalizujú nezvyčajne vysoké odhady. V tomto článku skúmame tieto odľahlé hodnoty a nenachádzame dôvod na ich zníženie. Väčšina z nich predstavuje odhady z dokumentov vplyvných centrálnych bánk publikovaných v renomovaných akademických časopisoch. Napríklad medzi piatimi prácami, v ktorých sa zistil najväčší maximálny vplyv QE na výstup, všetkých päť je publikovaných vo vysokokvalitných časopisoch (Journal of Monetary Economics}, Journal of Money, Credit and Banking} a Applied Economics Letters}) a ich priemerný počet citácií je výrazne viac ako 200. Navyše ukazujeme, že tieto články hrali významnú úlohu pri verejnej komunikácii politík popredných svetových centrálnych bánk a formovali verejné vnímanie účinnosti QE. Predkladáme tiež nové dôkazy založené na kvantilových regresiách ďalej podporujú výsledky publikované vo Fabo et al. (2021).
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 3/2023
  Korekcia parametrov v kvantilových regresných modeloch
  Marián Vávra

  Abstrakt: Táto štúdia skúma vlastnosti odhadnutých parametrov dynamických kvantilových regresií v prípade malého počtu pozorovaní. Z literatúry je dobre známe, že po splnení určitých predpokladov sú odhadnuté parametre kvantilovej regresie konzistentné a asymptoticky normálne rozdelené. Avšak veľmi málo toho poznáme o správaní parametrov dynamických kvantilových regresných modelov v prípade malého počtu pozorovaní, s ktorým sa často stretávame v aplikovanej makroekonómii. Naše simulačné výsledky ukazujú, že odhadnuté parametre sú silno vychýlené v malých vzorkách (viac ako 500 pozorovaní je potrebných na získanie nevychýlených parametrov). Ukazuje sa tiež, že doporučená „resamplovacia“ metóda dokáže účinne znížiť skreslenie bez výrazného zvýšenia strednej kvadratickej chyby odhadovaných parametrov kvantilovej regresie. Dôležitosť korekcie parametrov pre riadenie makroekonomických rizík je demonštrovaná na príklade reálneho HDP za eurozónu.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 2/2023
  Vplyv TLTRO III na slovenský bankový sektor
  Marcel Barmeier, Juraj Falath, Alena Kiššová, Adriana Lojschová

  Abstrakt: V tejto štúdií skúmame vplyv operácií TLTRO III zavedených Európskou centrálnou bankou na objemy poskytnutých úverov, úrokové sadzby a ziskovosť slovenských bánk. Používame na to dvojkrokovú metodológiu. Prvým krokom je Mahalanobis distance matching a druhým je difference-in-difference metodológia s využitím údajov na individuálnej bankovej úrovni a údajov z AnaCredit. Naše zistenia naznačujú, že opatrenia na uvoľnenie podmienok finacovania mali pozitívny vplyv na poskytovanie úverov bankami a negatívny vplyv na úrokové sadzby pre nefinančné spoločnosti. Pokiaľ ide o ziskovosť bánk, pozorujeme náznaky, že účasť v TLTRO III mala pozitívny vplyv TLTRO III na čisté úrokové príjmy a návratnosť aktív. Banky na Slovensku však významne nenavýšili svoje rezervy v centrálnej banke v reakcii na účasť v TLTRO III.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 5/2022
  Očakávania cien nehnuteľností, zadlženosť domácností a makro-prudenciálne politiky na Slovensku
  Indrani Manna, Martin Šuster, Biswajit Banerjee

  Abstrakt: V štúdií analyzujeme tvorbu očakávaní cien nehnuteľností v štandardnom novo-keynesiánskom DSGE modeli kalibrovanom na Slovensko. Rozlišujeme makroekonomické dopady endogénnych a exogénnych zdrojov šokov v očakávaniach a úlohu fiškálnej a makro-prudenciálnej politiky pri zvládaní týchto šokov na trhu s bývaním. Zisťujeme, že endogénne šoky (v porovnaní s exogénnymi šokmi) majú silnejší efekt na očakávané ceny nehnuteľností a v ich dôsledku aj na rast úverov a zadlženia domácnosti . Tieto šoky však môžu mať popri raste cien aj pozitívne dôsledky a to vo forme zvýšenej schopnosti splácať dlh na expandujúcom trhu nehnuteľností. V oblasti hospodárskej politiky z analýzy vyplýva, že obmedzenia na hodnotu úveru k nehnuteľnosti (LTV) účinnejšie vplývajú na dynamiku cien nehnuteľností, a preto sú účinnejšou makro-prudenciálnou politikou než regulácia pomeru splátok k príjmu. Makro-prudenciálne nástroje nastavené ako funkcia pomeru dlhu domácností k HDP posilňujú transmisné kanály a v prípade endogénnych šokov sa ukazujú ako kontraproduktívne, no sú účinné pri zvládaní exogénnych šokov. Zisťujeme tiež, že účinným nástrojom na obmedzenie rastu cien nehnuteľností môže byť aj správne nastavenie dane z nehnuteľností, ktoré efektívne fungujú aj v súhre s inými politikami. Ukazujeme tiež, že endogénne refinančné rozhodnutia domácností možno efektívne využiť ako transmisný kanál menovej a makro-prudenciálnej politiky prostredníctvom včasnej koordinácie týchto politík.
  úplné znenie v AJ

 • WP 4/2022
  Dokážu odhady produkčnej medzery zlepšiť predikcie inflácie na Slovensku?
  Nataliia Ostapenko

  Abstrakt: Štúdia porovnáva rôzne prístupy k meraniu produkčnej medzery z hľadiska ich spoľahlivosti v reálnom čase a skúma ich užitočnosť a informačnú hodnotu pri predikovaní inflácie na Slovensku. Výsledky naznačujú, že odhadnutý cyklus z modifikovaného Hamilton filtra, z bayesovkého VAR modelu so zmiešanou frekvenciou údajov ako aj z dynamického faktorového modelu sú ekonomicky relevantné a poskytujú podobné výsledky ako oficiálne odhady centrálnej banky, navyše sú stabilné v čase. Spomedzi skúmaných, odhad cyklickej pozície vychádzajúci z VAR modelu so zmiešanou frekvenciou údajov predikuje infláciu na Slovensku lepšie ako ostatné prístupy, a to až do nedávneho obdobia vysokej inflácie v rokoch 2021-2022.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 3/2022
  Environmentálne a spoločenské preferencie a investovanie do kryptomien
  Pavel Ciaian, Andrej Cupák, Pirmin Fessler, d’Artis Kancs

  Abstrakt: Jednotlivci a domácnosti investujú do finančných aktív nielen na základe (vyššej) očakávanej výnosnosti, ale aj na základe environmentálnych, spoločenských a riadiacich hľadísk (Environmental-Social-Governance, ESG). Pomerne málo sa vie o subjektívnych ESG preferenciách investorov, a ich vplyve na investovanie do rôznych finančných nástrojov. Kontroverzie okolo ESG stopy určitých tried kryptoaktív – najmä z dôvodu ich energeticky náročnej ťažby – ponúkajú potenciálne zaujímavý predmet skúmania. Využitím jedinečného reprezentatívneho zisťovania o financiách jednotlivcov pre rakúsku populáciu skúmame, či environmentálne a spoločenské preferencie investorov môžu vysvetliť prierezové rozdiely v skladbe jednotlivých portfólií, pričom sa primárne zameriavame na kryptomeny, ktoré porovnávame so štandardnými finančnými aktívami ako akcie a dlhopisy. Naše výsledky naznačujú silnú závislosť medzi environmentálnymi a spoločenskými preferenciami investorov a pravdepodobnosťou držania kryptomien, ale žiadny štatisticky významný vzťah pre akcie a dlhopisy.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 2/2022
  Epidémia vírusu COVID-19 na Slovensku pohľadom behaviorálneho SIR modelu
  Michal Marenčák

  Abstrakt: Cieľmi štúdie sú konzistentné vyhodnotenie vývoja pandémie pomocou modelu, identifikovanie kľúčových zlomov a udalostí na Slovensku, ako i preskúmanie a porovnanie alternatívnych scenárov. Výsledky ukazujú, že pre dianie na Slovensku bola, je a bude mimoriadne dôležitá miera očkovania, ktorá síce patrila medzi najnižšie v EÚ, no podľa zistení tejto štúdie už aj to pomohlo znížiť počet úmrtí na Slovensku o 12 až 18 tisíc životov. Miera očkovania na úrovni krajín EÚ s najvyššou mierou zaočkovanosti mohla kumulatívny počet úmrtí znížiť o ďalších približne 8 000.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, súbory pre replikáciu

 • WP 1/2022
  Nové skutočnosti o pružnosti cenotvorby v eurozóne
  Erwan Gautier, Cristina Conflitti, Riemer P. Faber, Brian Fabo, Ludmila Fadejeva, Valentin Jouvanceau, Jan-Oliver Menz, Teresa Messner, Pavlos Petroulas, Pau Roldan-Blanco, Fabio Rumler, Sergio Santoro, Elisabeth Wieland, Hélène Zimmer

  Abstrakt: Na základe CPI mikro dát pokrývajúcich približne 60 % európskeho spotrebného koša za obdobie 2010-2019 dokumentujeme nasledovné nové zistenia o rigidite spotrebiteľských cien v eurozóne: (i) každý mesiac sa v priemere zmení 12,3 % cien, v porovnaní s 19,3 % v USA; keď však vylúčime zmeny cien v dôsledku zliav, podiel cien upravených každý mesiac je 8,5 % v eurozóne oproti 10 % v Spojených štátoch; ii) rozdiely v cenovej rigidite cien sú medzi krajinami eurozóny dosť obmedzené, rigidita sa líši medzi druhmi tovarov; (iii) priemerný nárast ceny (resp. pokles) je 9,6 % (13 %) pri zahrnutí tržieb a 6,7 % (8,7 %) bez tržieb; heterogenita medzi krajinami je výraznejšia pre veľkosť ako pre frekvenciu zmien cien; iv) distribúcia zmien cien je veľmi rozptýlená: 14 % zmien cien v absolútnom vyjadrení má hodnotu nižšiu ako 2 % a 10 % cien vyššiu ako 20 %; v) celková frekvencia zmien cien sa s infláciou príliš nemení a príliš nereaguje na agregátne šoky; vi) zmeny inflácie sú obyčajne spôsobené zmenami súhrnnej veľkosti zmien cien. Dekompozíciu sme zistili, že zmeny v podiele zvýšenia cien medzi všetkými zmenami sú dôležitejšie ako pohyby vo veľkosti zvýšenia cien alebo veľkosti poklesu cien. Tieto zistenia sú v súlade s očakávaniami menu cost modelu v prostredí s nízkou infláciou, kde sú idiosynkratické šoky relevantnejším motorom úpravy cien ako agregátne šoky.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 5/2021
  Čo určuje toky na trhu práce na Slovensku?
  Ján Klacso, Eva Štulrajterová

  Abstrakt: V štúdii analyzujeme toky na trhu práce na základe údajov z Výberového zisťovania pracovných síl. Toto zisťovanie nám umožňuje analýzu vplyvu sociodemografických charakteristík na toky medzi zamestnanými, nezamestnanými a neaktívnymi. Analýza zahŕňa štvrťročné dáta od prvého štvrťroka 2005 do prvého štvrťroka 2020. Samostatne sa zameriavame aj na obdobie krízy v rokoch 2009 a 2010. V prípade zamestnaných patria medzi najvýznamnejšie faktory vzdelanie, rodinný stav a počet odpracovaných rokov v súčasnom zamestnaní. Čím vyššie je najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania a čím dlhšie pracuje človek v danom zamestnaní, tým je menšia pravdepodobnosť toho, že príde o prácu. Ženatí/vydaté a pracujúci na plný úväzok majú takisto menšiu pravdepodobnosť straty práce. Vzdelanie je významným faktorom aj v prípade nezamestnaných alebo neaktívnych. Čím vyššia je dosiahnutá úroveň vzdelania, tým je väčšia pravdepodobnosť zamestnať sa. Výsledky pre krízové obdobie sú kvalitatívne podobné odhadom na celom období. Najväčšia zmena nastáva pri vplyve vzdelania. V prípade zamestnaných, vysokoškolské vzdelanie výrazne znižuje pravdepodobnosť straty zamestnania počas krízy v porovnaní so stredoškolským vzdelaním.
  úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

 • WP 4/2021
  Majetok a šťastie: odhad pomocou inštrumentálnych premenných s využitím metadát
  Zuzana Brokešová, Andrej Cupák, Anthony Lepinteur, Marian Rizov

  Abstrakt: V tejto štúdii analyzujeme vzťah medzi bohatstvom (aktívami) a spokojnosťou so životom. Použitím mikrodát zo Zisťovania o financiách a spotrebe domácností zo Slovenska v roku 2017 najskôr ukazujeme, že reálne aktíva (ktoré sú hlavnou zložkou bohatstva domácností) a subjektívny pocit šťastia silne pozitívne korelujú. Endogenitu majetku ošetrujeme vďaka metadátam zisťovania: používame hodnotenia anketárov kvality obydlí respondentov ako inštrumentálnu premennú hodnoty nehnuteľného majetku. Ukazujeme, že odhad pomocou metódy inštrumentálnych premenných je pozitívny a vyšší ako základný odhad pomocou metódy najmenších štvorcov, čo potvrdzuje, že reálne aktíva sú v zisťovaniach merané s určitou chybovosťou. Taktiež využívame metadáta, aby sme ukázali, že život vedľa susedov s lepšou kvalitou obydlia výrazne znižuje pocit šťastia respondentov. Naše výsledky naznačujú, že približne polovica celkového vplyvu reálneho majetku na spokojnosť so životom je relatívna.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 3/2021
  Hodnotenie cien rezidenčných nehnuteľností na Slovensku – štrukturálny prístup
  Martin Cesnak, Ján Klacso

  Abstrakt: V práci používame metódu „borrowing capacity approach“ a metódu „intrinsic value approach“ za účelom posudzovania cien rezidenčných nehnuteľností na Slovensku. Odhadujeme maximálnu dosiahnuteľnú cenu nehnuteľnosti pre danú domácnosť, pričom aplikujeme LTV, DSTI a DTI parametre v súlade s makroprudenciálnymi limitmi implementovanými Národnou bankou Slovenska. Uvažujeme možnosť dofinancovania nehnuteľnosti pomocou spotrebiteľského úveru v prípade, že domácnosť nedisponuje dostatočnou finančnou rezervou. Pre odhady používame priemerné príjmy zo Štatistického úradu SR ako aj internú úverovú databázu NBS, ktorá nám poskytne lepší obraz o priemernom príjme dlžníkov. Výsledky prvej metódy poukazujú na možné nadhodnotenie rezidenčných nehnuteľností počas predkrízového obdobia v rokoch 2007 a 2008. Po kríze, klesajúce úrokové miery a rastúce príjmy viedli k výraznému zvýšeniu dostupnosti bývania. Od roku 2014 implementácia opatrení v oblasti obozretného poskytovania úverov domácnostiam zapríčinila zníženie dostupnosti bývania, a to najmä pre domácnosti, ktoré nemajú dostatočnú finančnú rezervu. Z výsledkov vyplýva, že za istých okolností môžu tieto opatrenia zmierniť tlak na rast cien nehnuteľností, a to dokonca aj v prostredí historicky nízkych úrokových mier, nízkej nezamestnanosti a rastúcich príjmov.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 2/2021
  Tak blízko, pritom tak ďaleko – trhy práce v krajinách V4
  Michal Benčík

  Abstrakt: Skúmame ponukové faktory trhov práce v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Spoločná hospodárska história naznačuje, že dlhodobé vzťahy by mali mať podobnú povahu. Zisťujeme však, že kým pre Českú republiku a Maďarsko existuje dlhodobý vzťah miery nezamestnanosti k reálnym mzdám, zásobe kapitálu a výmenným reláciám (terms of trade), takýto vzťah neexistuje pre Poľsko a Slovensko. Tu možno trendy na trhu práce lepšie popísať dlhodobým vzťahom pre reálne mzdy. Toto zistenie odhaľuje štruktúrne rozdiely v krajinách Vyšehradskej štvorky. Tieto rozdiely súvisia s rozsahom, v ktorom sa ponuka práce prispôsobuje šokom. Prakticky z nich vyplýva, že pre Slovensko by bolo efektívnejšie robiť hospodársku politiku zameranú na stabilizáciu ponuky na trhu práce, ako flexibilné zamestnávanie alebo priemyselné politiky. Naopak, pre Českú republiku sú efektívnejšie dopytovo orientované politiky zamerané na mzdy.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • WP 1/2021
  Štrukturálne a cyklické vplyvy na mieru nezamestnanosti
  Alexander Karšay

  Abstrakt: Štúdia poukazuje na hlavné štrukturálne a cyklické vplyvy, ktoré formovali vývoj miery nezamestnanosti v období poslednej expanzie na trhu práce v SR v rokoch 2014-2019. Zároveň poskytuje kvantitatívne odhady vplyvov jednotlivých štrukturálnych determinantov na rovnovážnu mieru nezamestnanosti pomocou panelovej regresie. Porovnáva vývoj jednotlivých determinantov nezamestnanosti v krajinách V4 v posledných rokoch. Poskytuje aj prehľad hlavných faktorov, ktoré by mali pôsobiť na mieru nezamestnanosti v SR v najbližších rokoch. V období 2014-2019 štrukturálna miera nezamestnanosti klesla, ale vytvorilo sa aj cyklické prehriatie trhu práce. Priaznivo na ňu pôsobili aktívne opatrenia trhu práce, demografia, mobilita pracovnej sily, sčasti aj zvyšovanie úrovne kvality ľudských zdrojov, resp. ľudského kapitálu a rast produktivity práce. Aktuálna koronakríza spôsobuje korekciu nezamestnanosti k vyšším hodnotám. Pripája sa k nej aj vplyv zefektívňovania produkcie, čiastočne aj kvôli nedávnemu dynamickému rastu nákladov práce. Koronakríza a zefektívňovanie výrobných procesov majú potenciál v najbližších rokoch vyvažovať silu opačne pôsobiacich štrukturálnych faktorov.
  úplné znenie v AJ, úplné znenie v SJ, zhrnutie v SJ

 • Rok 2020

  WP 7/2020
  Testovanie symetrie v časových radoch
  Zacharias Psaradakis, Marián Vávra
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

  WP 6/2020
  Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu zadlžených slovenských domácností
  Andrej Cupák, Ján Klacso, Martin Šuster
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

  WP 5/2020
  Päťdesiat odtieňov QE: konflikty záujmu v ekonomickom výskume
  Brian Fabo, Martina Jančoková, Elisabeth Kempf, Ľuboš Pástor
  úplné znenie v AJ

  OP 3/2020
  Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností
  Martin Cesnak, Andrej Cupák, Judita Jurašeková Kucserová, Pavol Jurča, Ján Klacso, Anna Košútová, Andrej Moravčík, Martin Šuster

  úplné znenie v SJ
  Prezentácia

  OP 2/2020
  Rozpočet 2.0
  Ako posunúť Slovensko do prvej ligy vo verejných financiách
  Eduard Hagara, Štefan Kišš a Ľudovít Ódor
  úplné znenie v SJ

  OP 1/2020
  Sporiteľ na prvom mieste. Ako zreformovať druhý dôchodkový pilier na Slovensku?

  Ľudovít Ódor a Pavol Povala
  úplné znenie v SJ

  WP 4/2020
  Sebavedomie, finančná gramotnosť a investovanie do rizikových aktív: zistenia z prieskumu o financiách spotrebiteľov

  Andrej Cupák, Pirmin Fessler, Joanne W. Hsu, Piotr R. Paradowski
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

  WP 3/2020
  Prirodzená úroková sadzba v tranzitívnych ekonomikách: prípad Slovenska
  Patrik Kupkovič

  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

  WP 2/2020
  Identifikácia finančného cyklu na Slovensku
  Patrik Kupkovič, Martin Šuster

  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

  WP 1/2020
  Determinanty účasti v globálnych hodnotových reťazcoch: prierezová analýza
  Biswajit Banerjee, Juraj Zeman

  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • Rok 2016

  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2016
  Odbor výskumu
  úplne znenie v SJprezentáciaBiatec

  WP 5/2016
  Hodnotenie distribúcie vývozu a produktivity európskych podnikov na základe CompNet databázy
  Antoine Berthou, Emmanuel Dhyne, Matteo Bugamelli, Ana-Maria Cazacu, Calin-Vlad Demian, Peter Harasztosi, Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll, Filippo Oropallo, Ana Cristina Soares
  úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

  WP 4/2016
  Testovanie UC-ARIMA modelov používaných na trendovo-cyklickú dekompozíciu
  Marián Vávra
  úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

  WP 3/2016
  Charakteristika vývozu a volatilita výstupu: zistenia pre krajiny strednej a východnej Európy založené na podnikových údajoch
  Urška Čede, Bogdan Chiriacescu, Péter Harasztosi, Tibor Lalinský, Jaanika Merikull
  úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

  WP 2/2016
  Fiškálne multiplikátory v Slovenskej ekonomike
  Juraj Zeman
  úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

  WP 1/2016
  Portmanteau testy linearity stacionárnych radov
  Zacharias Psaradakis, Marián Vávra
  úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

 • Rok 2009

  WP 4/2009
  Aké faktory vplývajú na dlhodobé úrokové sadzby v rámci EÚ?

  Ján Žilinský
  úplné znenie v AJabstrakt

  DP 2/2009
  Dobrá rada nad zlato? Inštitúcie pre zodpovednú a transparentnú fiškálnu politiku na Slovensku

  Michal Horváth, Ľudovít Ódor
  úplné znenie v SJ

  DP 1/2009
  Efekty menovopolitických šokov na Slovensku

  Judita Jurašeková Kucserová
  úplné znenie v AJabstrakt

  PP 2/2009
  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  WP 3/2009
  DSGE model – Slovensko

  Juraj Zeman, Matúš Senaj
  úplné znenie v AJabstrakt

  WP 2/2009
  Analýza vplyvu fiškálnej politiky na hospodársky cyklus – aplikácia štruktúrneho VAR modelu

  Michal Benčík
  úplné znenie v SJ

  PP 1/2009
  Stručný prehľad vybraných indikátorov konkurencieschopnosti

  Judita Jurašeková Kucserová, Ľudovít Ódor, Matúš Senaj, Juraj Zeman
  úplné znenie v SJ

  WP 1/2009
  Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie

  Michal Benčík
  úplné znenie v SJ

 • Rok 2006

  PP 4/2006
  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 3/2006
  Odhad možných vplyvov zavedenia eura na slovenské obyvateľstvo

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 2/2006
  Odhad možných vplyvov zavedenia eura na podnikateľský sektor v SR

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 1/2006
  Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo

  Šuster, Árendáš, Benčík, Gertler, Hajnovič, Komínková, Lalinský, Nemec, Preisinger, Solanič, Strachotová, Tirpák, Tőzsér, Zeman
  úplné znenie v SJ

 • Rok 2005

  WP 2/2005
  Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonomike
  Michal Benčík, František Hajnovič, Anna Strachotová, Martin Šuster, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman
  úplné znenie v SJ

  WP 1/2005
  Predikcia nezamestnanosti na základe bilancie ekonomickej aktivity do roku 2010
  Pavel Gertler
  úplné znenie v SJ

  PP 1/2005
  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky k Európskej únii
  Zora Komínková, Tibor Lalinský, Martin Šuster
  úplné znenie v SJ

ISSN: 2585-9277 je registrované od roku 2018 v slovenskej Národnej databáze ISSN.

 • OP 1/2024
  Hodnotenie cien rezidenčných nehnuteľností na Slovensku: možné prístupy a ukazovatele
  Martin Cesnak, Ján Klacso, Patrik Kupkovič, Andrej Moravčík, Štefan Rychtárik, Roman Vrbovský

  Abstrakt: Trh rezidenčných nehnuteľností je na Slovensku dôležitý rovnako z pohľadu reálnej ekonomiky ako aj finančnej stability. Výrazná časť domácností vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, pričom úvery na bývanie tvoria nemalú časť aktív domáceho bankového sektora. Národná banka Slovenska preto dôkladne sleduje vývoj na trhu nehnuteľností. Ceny rezidenčných nehnuteľností sú publikované každý štvrťrok. Vývoj na tomto trhu je hodnotený v pravidelných publikáciách, napríklad v Ekonomickom a menovom vývoji alebo v Správe o finančnej stabilite. Národná banka Slovenska postupne vyvíja a sleduje rôzne indikátory, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť dianie na tomto trhu. Zoznam indikátorov zahŕňa kompozitné indikátory, indikátory dostupnosti bývania, makroekonomické modely na odhad fundamentálnej ceny alebo na sledovanie dopadu rôznych šokov na cenu rezidenčných nehnuteľností. Táto štúdia obsahuje prehľad indikátorov používaných v súčasnosti na hodnotenie trhu nehnuteľností a slúži ako metodická pomôcka k prehľadu indikátorov nachádzajúcich sa na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
  úplné znenie v SJ, úplné znenie v AJ

 • OP 2/2023
  Výsledky štvrtej vlny Zisťovania o financiách a spotrebe domácností na Slovensku
  Andrej Cupák, Judita Jurašeková Kucserová, Ján Klacso, Anna Strachotová

  Abstrakt: Správa predstavuje hlavné výsledky štvrtej vlny Zisťovania o financiách a spotrebe domácností (HFCS), ktoré sa na Slovensku uskutočnilo v roku 2021. Zisťovanie poskytuje štrukturálny prehľad informácií o aktívach, pasívach, príjmoch a spotrebe domácností, rozšírený o ukazovatele týkajúce sa finančnej gramotnosti, ekonomických a finančných očakávaní, či vplyvu pandémie na zamestnanosť a finančnú situáciu domácností. Z výsledkov vyplýva, že medián čistého bohatstva domácností sa zvýšil zo 70 000 EUR v predchádzajúcej vlne zisťovania v roku 2017 na úroveň vyše 97 000 eur v roku 2021. Výrazné  zhodnotenie bohatstva bolo z veľkej časti spôsobené prudkým nárastom cien nehnuteľností v danom období. Majetok domácností sa naďalej výrazne koncentruje do nehnuteľností, ktoré tvoria takmer 80 % ich celkových aktív. Domácnosti sú naďalej konzervatívne aj v rámci svojich finančných aktív a držia najmä bezrizikové vklady alebo sporiace účty s nízkym výnosom. Iba necelých 6 % domácností drží finančné aktíva založené na investíciách, ako sú akcie, dlhopisy alebo podielové fondy. Relatívne slabé zapojenie do finančných trhov je spojené s nízkou úrovňou finančnej gramotnosti slovenskej populácie; od roku 2014 však pozorujeme postupné mierne zlepšenie. Hoci sa úroveň zadlženosti domácností v rokoch 2017 až 2021 výrazne zvýšila, došlo k určitému zmierneniu ukazovateľov dlhového zaťaženia (ako sú ukazovatele LTV a DSTI), a to najmä v dôsledku prísnejších opatrení v oblasti poskytovania úverov. Výrazný nárast hodnoty vlastného bývania a rast príjmov spôsobili rovnomernejšie rozdelenie ekonomických zdrojov v spoločnosti.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, štatistické tabuľky

 • OP 1/2023
  Rozklad úverov domácnostiam
  Martin Cesnak

  Abstrakt: Úvery domácnostiam, najmä úvery na bývanie, na Slovensku pokračujú v dosahovaní jedného z najvyšších temp rastu spomedzi krajín eurozóny, a to dokonca aj počas pandémie COVID-19 ako aj po nej. V práci rozkladáme ročnú mieru rastu úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov na hlavné faktory umožňujúce tento vysoký rast. Medzi hlavné faktory zaraďujeme rast hodnoty kolaterálu, úzko prepojený so silným, zrýchľujúcim sa rastom cien rezidenčných nehnuteľností, rast príjmu, dlhodobý pokles trhových úrokových sadzieb a predlžovanie maturity úverov. Posledný menovaný faktor je využívaný najmä pri refinančných úveroch a predstavuje najsilnejší faktor umožňujúci navyšovanie objemu. S využitím úverových mikroúdajov ukazujeme, že rast úverov na bývanie by bol aspoň o tretinu nižší bez vplyvu týchto faktorov. Výrazný pokles dopytu po spotrebiteľských úveroch následkom vypuknutia pandémie vysvetľuje nedávne zníženie celkového objemu týchto úverov.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • OP 2/2022
  Ako pracovať s individuálnymi dátami o domácnostiach v rámci makro stresového testovania
  Ján Klacso

  Abstrakt: Po veľkej finančnej kríze sa stáva makro stresové testovanie čoraz dôležitejšou súčasťou analytického rámca centrálnych bánk aj makroprudenciálnych orgánov. V rámci EÚ/eurozóny je odhad úverových strát v prípade nepriaznivého makroekonomického vývoja významnou časťou stresového testovania. Štandardne sú ale tieto straty odhadované satelitnými modelmi používajúcimi časové rady. Takýto prístup môže byť menej vhodný pre krajiny s krátkymi časovými radmi alebo neúplným úverovým cyklom. V rámci štúdie ukážeme, ako zahrnúť individuálne údaje do stresového testovania. Na tento účel použijeme databázu retailových úverov, ktorú má NBS k dispozícií s množstvom dôležitých informácií pre každý úver. Nový rámec používajúci individuálne údaje vedie k odhadu výrazne vyššieho podielu zlyhaných úverov v porovnaní s predchádzajúcou metodikou na báze časových radov v prípade Slovenska. Na druhej strane, celkové straty v prípade nepriaznivého scenára sú porovnateľné s výsledkami na základe predchádzajúceho prístupu. V neposlednom rade, nový rámec používajúci individuálne údaje umožňuje aj odhad zmeny rizikových váh vplyvom negatívneho scenára.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • OP 1/2022
  Náklady na život slovenských domácnosti
  Brian Fabo
  , Martin Guzi, Barbora Šofranková

  Abstrakt: Zákonom stanovené životné minimum a minimálna mzda neodrážajú skutočné životné náklady. Prezentujeme výpočet životných nákladov pre jednotlivca a rodinu s dvoma deťmi na základe reálnych cenových mikrodát. Náš prístup vychádza z potreby pokryť stravu, primerané bývanie, základné oblečenie a obuv, dopravu, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a ďalšími nevyhnutnými výdavkami. Naša metodológia umožňuje výšku životných nákladov dlhodobo sledovať a aktualizovať vždy keď budú zverejnené čerstvé dáta.
  úplné znenie v AJ

 • OP 3/2021
  Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov domácnostiam
  Martin Cesnak, Ján Klacso, Roman Vasiľ

  Abstrakt: Národná banka Slovenska pomerne aktívne zavádzala limity na úvery domácnostiam od roku 2014. V tejto štúdii sa zameriavame na komplexnú analýzu dopadu týchto limitov. Limit v oblasti DSTI sa dotkol najmä najrizikovejších dlžníkov s najviac stredoškolským vzdelaním a nižším príjmom. Limit DTI presahujú najmä dlžníci s vyšším objemom úverov a vyšším dosiahnutým vzdelaním. Limit LTV sa týkal najmä mladých klientov do 35 rokov. Dopad jednotlivých limitov na objem novoposkytnutých úverov bol ovplyvnený pravdepodobným predzásobením, postupným sprísňovaním limitov, ako aj inými legislatívnymi zmenami. Najväčší vplyv sa odhaduje v roku 2019, kedy bol objem novoposkytnutých úverov nižší približne o 17 % v dôsledku zavedených limitov. Odhady poukazujú na pomerne mierny vplyv zavedených limitov na ceny nehnuteľností. Súčasná koronakríza je prvé obdobie možnej materializácie nakumulovaných systémových rizík. Aj keď limity v oblasti LTV ešte nemohli zaúčinkovať z dôvodu malého počtu zlyhávaní kvôli možnému odkladu splátok, ukazuje sa predovšetkým vhodnosť zavedenia DSTI limitov. Najviac dotknutí dlžníci po prepuknutí koronakrízy sa ukázali byť tí, ktorí už pred krízou vykazovali vysoké hodnoty DSTI. Títo dlžníci si aj vo väčšej miere žiadali o odklad úverových splátok.
  úplné znenie v AJ, úplné znenie v SJ

 • OP 2/2021
  Osudy zadlžených domácností počas koronakrízy: výsledky prieskumu na Slovensku
  Andrej Cupák, Martin Cesnak, Ján Klacso, Martin Šuste
  r

  Abstrakt: Pomerne malý podiel domácností očakáva vážne problémy so splácaním svojich dlhov po skončení splátkových prázdnin. Výsledky naprieč šiestimi vlnami prieskumu Národnej banky Slovenska ohľadom finančnej situácie zadlžených domácností ukazujú, že splátkové moratórium bolo veľmi dôležitým opatrením. Príjmy, ako aj pracovná činnosť mnohých domácností boli negatívne zasiahnuté, pričom splátkové moratórium pomohlo zachovať likviditu týchto domácností počas krízy. Domácnosti využívali odklad splátok najmä v začiatkoch krízy, časom však preferovali individuálnu dohodu so svojou bankou. Kríza Covid-19 zasiahla najmä domácnosti, ktoré boli vysoko zadlžené už pred krízou, pracujúce v citlivých odvetviach, s nižším vzdelaním alebo s veľkým prepadom príjmov. Krízou silnejšie zasiahnuté domácnosti plánujú držať vyššiu finančnú rezervu na zvládnutie budúcich rizík, ako aj lepšie diverzifikovať svoju príjmovú činnosť do menej citlivých odvetví z hľadiska istoty príjmu.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • OP 1/2021
  Výroba motorových vozidiel na Slovensku, 2005-2015
  Biswajit Banerjee, Juraj Zeman

  Abstrakt: Táto štúdia skúma vývoj slovenského automobilového sektoru v rokoch 2005–2015, pričom vychádza z najnovšej aktualizácie (december 2018) modelovej databázy OECD medzi krajinami (ICIO). Práca hodnotí úlohu globálnych hodnotových reťazcov (GVC) v automobilovom sektore Slovenska a zameriava sa na väzby z hľadiska hrubej výroby a pridanej hodnoty. Dôležitosť odvetvia motorových vozidiel v slovenskej ekonomike postupom času neustále rástla. Podiel tohto sektoru na hrubej produkcii a domácej pridanej hodnote sa počas referenčného obdobia zvýšil dvojnásobne. Sektor motorových vozidiel na Slovensku vo veľkej miere závisí od dovezených medziproduktov, ale táto závislosť sa postupne znižovala. (Nepriama) pridaná hodnota vytvorená pri výrobe vstupov z domácich zdrojov sa postupne približovala k úrovni (priamej) pridanej hodnoty generovanej v sektore motorových vozidiel. Tento trend naznačuje, že Slovensko sa v tomto sektore posúva v hodnotovom reťazci nahor. Štruktúra zdrojov dovozu medziproduktov a trhu s vývozom sa postupne presúvala z eurozóny do krajín mimo EÚ. Odhaduje sa, že hypotetický 10-percentný negatívny šok voči globálnemu konečnému dopytu po motorových vozidlách by znížil rast slovenského HDP o 1 percentuálny bod.
  úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

 • Rok 2020

  OP 3/2020
  Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností
  Martin Cesnak, Andrej Cupák, Judita Jurašeková Kucserová, Pavol Jurča, Ján Klacso, Anna Košútová, Andrej Moravčík, Martin Šuster

  úplné znenie v SJ
  Prezentácia

  OP 2/2020
  Rozpočet 2.0
  Ako posunúť Slovensko do prvej ligy vo verejných financiách
  Eduard Hagara, Štefan Kišš a Ľudovít Ódor
  úplné znenie v SJ

  OP 1/2020
  Sporiteľ na prvom mieste. Ako zreformovať druhý dôchodkový pilier na Slovensku?

  Ľudovít Ódor a Pavol Povala
  úplné znenie v SJ

 • Rok 2013

  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2013
  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  OP 1/2013
  Prieskum finančnej situácie a spotreby domácností Eurosystému – výsledky z prvej vlny

  Sieť odborníkov pre výskum finančnej situácie a spotreby domácností
  úplné znenie v SJ

 • Rok 2009

  DP 2/2009
  Dobrá rada nad zlato? Inštitúcie pre zodpovednú a transparentnú fiškálnu politiku na Slovensku

  Michal Horváth, Ľudovít Ódor
  úplné znenie v SJ

  DP 1/2009
  Efekty menovopolitických šokov na Slovensku

  Judita Jurašeková Kucserová
  úplné znenie v AJabstrakt

  PP 2/2009
  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 1/2009
  Stručný prehľad vybraných indikátorov konkurencieschopnosti

  Judita Jurašeková Kucserová, Ľudovít Ódor, Matúš Senaj, Juraj Zeman
  úplné znenie v SJ

 • Rok 2006

  PP 4/2006
  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 3/2006
  Odhad možných vplyvov zavedenia eura na slovenské obyvateľstvo

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 2/2006
  Odhad možných vplyvov zavedenia eura na podnikateľský sektor v SR

  Odbor výskumu
  úplné znenie v SJ

  PP 1/2006
  Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo

  Šuster, Árendáš, Benčík, Gertler, Hajnovič, Komínková, Lalinský, Nemec, Preisinger, Solanič, Strachotová, Tirpák, Tőzsér, Zeman
  úplné znenie v SJ

 • Rok 2005

  PP 1/2005
  Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky k Európskej únii
  Zora Komínková, Tibor Lalinský, Martin Šuster
  úplné znenie v SJ