en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (21. októbra 2014) v rámci konferencie „European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions“ udelil cenu guvernéra NBS autorom dvoch dizertačných a jednej diplomovej práce.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Ing. Michalovi Habrmanovi, PhD. za dizertačnú prácu na tému „Rozšírený Leontiefov model so štrukturálnou dekompozíciou“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Ing. Václav Školuda, PhD. za dizertačnú prácu „Komparatívna analýza európskych krajín prostredníctvom CGE modelu a analýza citlivosti získaných výsledkov“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Mgr. Tomáš Kabina s diplomovou prácou „Udržateľnosť prvého piliera dôchodkového systému na Slovensku“.

Ako uviedol guvernér NBS Jozef Makúch počas vyhlásenia súťaže „Národná banka Slovenska sa snaží aj touto formou podporiť mladých talentovaných výskumníkov a prispieť k rozvoju ekonomickej vedy na Slovensku. „

T. Kabina, M. Habrman, V. Školuda - víťazi súťaže o cenu guvernéra NBS

V. Školuda, odovzdávanie ceny guvernéra NBS

T. Kabina - odovzdávanie ceny guvernéra NBS

Ing. M. Habrman analyzoval zmeny v emisii skleníkových plynov generovaných slovenskou ekonomikou a vplyv technologického pokroku na zníženie množstva emisií na jednotku produkcie. Pri rozklade emisií podľa spotrebného princípu zostrojil uhlíkovú stopu pre jednotlivé spotrebné odvetvia na Slovensku.

Ing. V. Školuda porovnával viaceré CGE modely a nimi určené dopady šokov na hospodárstva viacerých európskych krajín. Určuje ktoré ekonomiky sú citlivejšie na zmeny v daniach alebo správaní spotrebiteľov.

Mgr. T. Kabina sa vo svojej práci venoval udržateľnosti priebežného dôchodkového piliera na Slovensku. Navrhol parametrické zmeny v systéme, ktoré by mohli eliminovať odhadovaný rastúci deficit systému, spôsobený najmä klesajúcou pôrodnosťou a vyššou očakávanou dĺžkou života.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú, prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka po druhýkrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2014 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2013/2014, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala päťčlenná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska (NBS).

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.