en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. mája 2016) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2016.

BR NBS rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). BR NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika v nasledovnej výške:

vankúš pre O-SII

vankúš na krytie systémového rizika (maximálna výška)

Československá obchodná banka, a.s.

1 %

1 %

Poštová banka, a.s.

2 %

Slovenská sporiteľňa, a.s.

1 %

2 %

Tatra banka, a.s.

1 %

1,5 %

Všeobecná úverová banka, a.s.

1 %

2 %

Celková cielená výška vankúša pre O-SII a vankúša na krytie systémového rizika ostáva rovnaká ako v prípade Správu o finančnej stabilite k máju 2016. Rozhodnutie BR NBS nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017, maximálnu výšku nadobudnú kapitálové vankúše dňa 1. januára 2018. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú zverejnené v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.