en en

Environmentálna politika

Národná banka Slovenska (NBS) je inštitúcia so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. V prístupe k životnému prostrediu sa riadi platnou slovenskou legislatívou a odporúčaniami Európskej komisie ktoré definujú postupy v oblasti ekologického udržateľného hospodárenia.

Už od roku 2002, kedy sa hlavným sídlom Národnej banky Slovenska stala budova na ulici Imricha Karvaša v Bratislave sa výrazne zlepšil dopad nežiaducich vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska technického vybavenia predstavuje hlavné sídlo NBS inteligentný typ budovy, ktorý spĺňa najvyššie nároky na úspornosť prevádzky, ekológiu a kvalitu pracovného prostredia. Budova bola navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere dokázala uspokojiť nároky na jej ekologické fungovanie. Dvojplášťová fasáda umožňuje priame prirodzené vetranie pracovísk, ako aj clonenie proti slnku na vonkajšej strane plášťa, čím sa zamedzuje prehrievaniu vnútorných priestorov. Prirodzeným komponentom technologického systému sú tiež chladené stropy odbúravajúce potrebu prívodu chladeného upraveného vzduchu na pracoviská, optimalizácia spotreby elektrickej energie použitím kogeneračných jednotiek, čo pozitívne vplýva na zníženie ekologickej záťaže krajiny. Všetky energetické a technické funkcie budovy sú riadené centrálnym riadiacim systémom s konečným cieľom úspory nákladov na prevádzku.

Národná banka Slovenska sa zaväzuje neustále zlepšovať svoj environmentálny profil a minimalizovať ekologické zaťaženie na základe prijatej environmentálnej politiky. Environmentálna politika NBS je prijatá v súlade s environmentálnou politikou ECB a jej celkový zámer a smerovanie by malo vplývať na vedomie všetkých jej zamestnancov, ako aj ich pozitívny prístup k tak dôležitej téme, akou je životné prostredie a trvalá udržateľnosť. 

Environmentálna politika NBS

Prijatím environmentálnej politiky chce NBS vyjadriť:

 • postoj k životnému prostrediu
 • reakciu na problémy životného prostredia
 • vôľu riešiť problémy týkajúce sa životného prostredia

NBS sa zaväzuje zlepšovať svoj environmentálny profil a minimalizovať ekologické zaťaženie na základe prijatej environmentálnej politiky a dôsledne uplatňovať dodržiavanie platnej legislatívy a predpisov Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia a to účinne a hospodárne

Stratégiu environmentálnej politiky NBS určujú nasledovné skupiny odvetvovo orientovaných priorít na celé obdobie jej platnosti:

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana a racionálne využitie vôd
 • racionálne využívanie energetických zdrojov
 • odpadové hospodárstvo

V rámci realizácie stanovených priorít bude NBS uplatňovať nasledovné princípy:

 • princíp trvalej udržateľnosti, ktorý umožňuje uspokojovanie potreby súčasných generácií bez ohrozenia možnosti budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby
 • princíp prevencie, t.j. prenášanie ťažiska z nápravnej činnosti na odstraňovanie možných príčin nehôd a havárií a minimalizovanie ich následkov
 • princíp opatrnosti, t.j. zavádzať do praxe len také opatrenia a postupy, o ktorých je dostatok overených informácií o ich pozitívnom vplyve na životné prostredie, resp. pracovné prostredie
 • princíp zeleného verejného obstarávania, t.j. začlenením environmentálnych charakteristík do súťažných podkladov, a tak zabezpečiť znižovanie negatívneho vplyvu nakupovaných prác, služieb a tovarov na životné prostredie

Ciele environmentálnej politiky

NBS si pri stanovovaní cieľov environmentálnej politiky určila, že bude naďalej:

 • zlepšovať  environmentálne správanie banky
 • podporovať nákup energeticky úsporných a ekologicky  udržateľných produktov, tovarov a služieb
 • vyžadovať od dodávateľov environmentálne vhodné správanie sa a dodržiavanie bezpečných pracovných postupov

Dlhodobé ciele environmentálnej politiky

Ochrana ovzdušia

 • znižovať emisie COa skleníkových plynov
 • obmedzovať používanie plnohalogénových uhľovodíkov a halónov
 • hľadať možnosti uplatnenia ekologických pohonných látok a druhov dopravy neznečisťujúcich životné prostredie
 • zabezpečovať sústavnú intenzívnu starostlivosť o zelené plochy na pozemkoch vo vlastníctve NBS
 • preferovať  v čo najširšej miere využívanie papiera s vysokým podielom recyklovaného materiálu a označeného ekoznačkami (PCF, TCF, FSC)

Ochrana a racionálne využívanie vôd

 • znižovať množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných vodách
 • zabezpečovať opatrenia na zníženie spotreby pitnej vody najmä minimalizovaním strát vody vo vodovodnej sieti a racionálnejším hospodárenímna koncových miestach spotreby

Racionálne využívanie energetických zdrojov

 • znižovať energetickú náročnosť na činnosti banky, sledovaním spotreby a zvyšovaním energetickej účinnosti neprekročiť 5-ročný  priemer spotreby
 • zabezpečovať dostupnosť informácií a všetkých zdrojov potrebných na dosiahnutie cieľov a tak znižovať energetickú náročnosť
 • zabezpečiť znižovanie spotreby energií, a to využitím moderných, energeticky účinných a efektívnych IT technológií, elektronických spotrebičov a zariadení

Odpadové hospodárstvo

 • znižovať produkované množstvo odpadov s dôrazom na ekologickú likvidáciu a zhodnotenie nebezpečných odpadov
 • separovať odpad s dôrazom na využitie a recykláciu druhotných surovín, a tak znížiť objem komunálneho odpadu
 • minimalizovaťnegatívny vplyv odpadov na životné prostredie
 • likvidovať odpad  výlučne špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie

Krátkodobé ciele environmentálnej politiky

Ochrana ovzdušia

 • podporovať ekologicky šetrné spôsoby dopravy a dochádzania do práce;  spoločné zdieľanie áut, rozšíriť stojiská pre bicykle
 • prispievať k zníženiu  emisií oxidu uhličitého, a to využívaním druhov dopravy, ktoré menej zaťažujú ovzdušie, využitím telekonferencií, videokonferencií a prácou  na diaľku na vybraných pozíciách (home office)

Ochrana a racionálne využívanie vôd

 • pravidelne v štvrťročných intervaloch odoberať vzorky odpadovej vody, výsledky laboratórnych meraní predkladať vodárenskej spoločnosti a  kontrolovať čistenie lapača tukov
 • pri obnove sanitárnych zariadení využívať zariadenia s aplikovanými šetričmi spotreby vody

Racionálne využívanie energetických zdrojov

 • aktívne sa zapájať do celosvetových a celoslovenských akcií na podporu životného prostredia: svetový deň životného prostredia, svetový deň bez áut, svetový deň zeme, do práce na bicykli a pod.
 • pri obnove kopírovacích strojov zavádzať inteligentné multifunkčné zariadenia s obmedzením množstva tonerov
 • upraviť systémy merania a regulácie s cieľom  efektívnejšie využívať, obnovovať a modernizovať systémy pre riadenie technologických prvkov a zariadení
 • obnoviť a modernizovať energeticky náročné technologické zariadenia, u ktorých je vzhľadom na ich vek vyššia spotreba energie, resp. nižšia účinnosť. dbať na udržateľnosť spotreby energií a z tohto dôvodu využívať  pri výmene osvetľovacích telies najmä LED technológie.

Odpadové hospodárstvo

 • zaviesť ekologické separačno-skartačné riešenie archivácie dokumentov
 • znižovať spotrebu kancelárskeho papiera, informačných materiálov prechodom na elektronickú komunikáciu
 • posilniť koncept separovania odpadu v kanceláriách