en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. mája 2014) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Jána Tótha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2014, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2014, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zavádza ukazovateľ krytia likvidity, prostredníctvom ktorého bude v bankách naďalej zabezpečené riadenie aktív a pasív tak, aby v nich bola zabezpečená nepretržitá likvidita a súčasne sa svojou povahou približuje požiadavkám na krytie likvidity, ako sú ustanovené v článku 460 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 s účinnosťou od 1. januára 2018.
Tento ukazovateľ nahrádza doterajší ukazovateľ likvidných aktív.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.