en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. 6. 2017) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, jún 2017. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, ktoré sú zverejnené v elektronickej forme ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P2Q-2017 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2017, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii.

BR NBS  schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov.

Účelom opatrenia je najmä aktualizácia časti prílohy k opatreniu č. 8/2012 v znení neskorších predpisov venovanej oblasti kapitálového trhu v záujme zosúladenia jej obsahu, týkajúceho sa činnosti centrálnych depozitárov, so súvisiacou právnou úpravou obsiahnutou v nariadení (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení, resp. v zákone č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie upravuje predmetnú časť prílohy k opatreniu č. 8/2012 v znení neskorších predpisov aj v záujme reflektovania relevantnej novelizačnej úpravy vykonanej vo vyššie uvedenom zákone zákonom č. 117/2015 Z. z., ako aj so zámerom lepšieho zohľadnenia aspektov súvisiacich s praktickým výkonom dvoch úkonov Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cieľom opatrenia je aj aktualizácia časti prílohy k opatreniu č. 8/2012 v znení neskorších predpisov venovanej segmentu poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom v kontexte novelizácie zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo zákonom č. 90/2016 Z. z. a zákonom č. 299/2016 Z. z.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2017.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Cieľom opatrenia je zabezpečenie zberu údajov (na báze spoločného aj finančného výkazníctva) od bánk, pobočiek zahraničných bánk a obchodníkov s cennými papiermi v nadväznosti na európsku legislatívu. Získané údaje slúžia na plnenie úloh Národnej banky Slovenska, regulačnej autority, v oblasti výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi.

Opatrenie nadobudne účinnosť 30. júna 2017.

BR NBS schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES, pričom dochádza k harmonizácii právnych poriadkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru v oblasti poskytovania platobných služieb a pri používaní týchto platobných služieb používateľmi platobných služieb. Zároveň návrh zákona vymedzuje podmienky na poskytovanie platobných iniciačných služieb a informačných služieb o platobnom účte, ako aj ďalšie práva v ochrane spotrebiteľa.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 13. januára 2018.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Naspäť