en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. 5. 2018) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2018, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.
Navrhovaným opatrením sa spájajú dva hlavné ciele:
– ustanovuje sa nový limit na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu.
– upravujú sa limity pre ukazovateľ zabezpečenia úveru.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
Opatrením sa upravujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský vrátane ustanovenia nového limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2018.

BR NBS rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Banková rada NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika v nasledovnej výške:

vankúš pre O-SIIvankúš na krytie systémového rizika (maximálna výška)
Československá obchodná banka, a.s. 1%
Poštová banka, a.s. 1%
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1% 1%
Tatra banka, a.s. 0,5% 1%
Všeobecná úverová banka, a.s. 1% 1 %

Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú zverejnené v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.
Opatrením sa ustanovuje vzor dokumentu, ktorý by mal potenciálnemu klientovi pomôcť pri rozhodovaní sa o uzavretí poistnej zmluvy, prípadne o tom, či mu daný poistný produkt vyhovuje.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.