en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (29. mája 2012) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Mesačný bulletin NBS, máj 2012, ktorý bude publikovaný v elektronickej forme na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením. Opatrenie zohľadňuje zmeny vyplývajúce z doterajšej aplikačnej praxe a nadobudne účinnosť 15. júna 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Opatrenie ustanovuje a konkretizuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska podľa § 48 ods. 2 písm. a) až o) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. júna 2012.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Vyhláška ustanovuje a konkretizuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Národnou bankou Slovenska podľa § 23 ods. 1 písm. a) až n) zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudne účinnosť 15. júna 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.