en en

Komuniké z 29. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (26. novembra 2013) sa uskutočnilo 29. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2013, ktorý je zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2013.

BR NBS prerokovala Analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, ktorá bude zverejnená dňa 26. 11. 2013 na internetovej stránke NBS https://nbs.sk/menova-politika/analyticke-komentare.

BR NBS schválila návrhy Memoránd o porozumení s príslušnými orgánmi dohľadu mimoeurópskych krajín podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ“.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

BR NBS schválila materiál Virtuálna mena Bitcoin. K tejto téme vydala NBS aj samostatnú tlačovú správu ako upozornenie pre širokú verejnosť, ktorá je zverejnená na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.