en en

Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (3. marca 2020) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2019. NBS za rok 2019 dosiahla zisk 212 065 tis. EUR (172 336 tis. EUR za rok 2018).

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2019 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 207 306 tis. EUR (152 432 tis. EUR za rok 2018), z toho úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 104 413 tis. EUR (93 739 tis. EUR v roku 2018) a úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 102 893 tis. EUR (58 693 tis. EUR za rok 2018). Za rok 2019 NBS odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zrážkovú daň 35 076 tis. EUR (28 884 tis. EUR za rok 2018) z príjmov z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky.

Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2019 predstavoval 91 384 tis. EUR (96 805 tis. EUR za rok 2018). NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2019 podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2019 vo výške 16 452 tis. EUR (13 074 tis. EUR v roku 2018) a prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2018 vo výške 4 214 tis. EUR (3 150 tis. EUR v roku 2018 za rok 2017).

V súlade s rozhodnutím Bankovej rady NBS bola všeobecná rezerva na finančné riziká k 31. decembru 2019 ponechaná v nezmenenej výške 660 000 tis. EUR. Rezerva je tvorená na krytie kurzových, úrokových, kreditných, akciových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje Banková rada NBS.

Čisté náklady (t. j. náklady znížené o výnosy) na zabezpečenie prevádzky a správy banky v roku 2019 boli čerpané v objeme 66 818 tis. EUR (65 644 tis. EUR v roku 2018). V roku 2019 mzdové a sociálne náklady predstavovali 53 455 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a zariadení 19 928 tis. EUR, odpisy dlhodobého majetku 9 243 tis. EUR a prevádzkové výnosy 15 808 tis. EUR, z toho príspevky a poplatky dohliadaných subjektov finančného trhu boli 11 955 tis. EUR. V roku 2019 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 103 (1 097 v roku 2018).

Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli 5 415 tis. EUR (6 229 tis. EUR v roku 2018). Banka realizovala výrobu 56,4 mil. ks bankoviek v nominálnej hodnote 20 EUR, razbu 54,5 mil. ks obehových mincí určených pre peňažný obeh, razbu obehových mincí s ročníkom razby 2019 v počte 160,8 tis. kusov do súborov mincí a razbu 7 druhov zberateľských mincí v počte 67 tis. kusov.

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa 5. marca 2019 a v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS bol zisk NBS za rok 2019 v plnej výške 212 065 tis. EUR použitý na zníženie strát NBS z minulých rokov.

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2019 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

BR NBS schválila Multilaterálne Memorandum o porozumení ohľadom spolupráce a zdieľaní informácií, pokiaľ ide o zúčtovacích členov a účastníkov systému zúčtovania alebo vyrovnania medzi Bank of England a Prudential Regulation Authority a príslušnými orgánmi dohľadu členských krajín EHP“.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.