en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (19. marca 2013) sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k  31. 12. 2012.

NBS vykázala za rok 2012 zisk vo výške 199 439 tis. EUR (za rok 2011 vykázala stratu 76 734 tis. EUR). Banková rada rozhodla, že zisk za rok 2012 bude použitý na zníženie neuhradenej straty z minulých rokov.

Na základe rozhodnutia bankovej rady vytvorila NBS v roku 2012 všeobecnú rezervu na finančné riziká vo výške 250 000 tis. EUR za účelom krytia kurzových, úrokových, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata, ktoré sú pravidelne monitorované. Táto rezerva sa vytvára v súlade s Usmernením Európskej centrálnej banky o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk č. ECB/2010/20 v znení neskorších predpisov.

Výška rezervy sa bude každoročne prehodnocovať.

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2012 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 663 466 tis. EUR (629 631 tis. EUR za rok 2011). Čistý úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 558 834 tis. EUR (556 566 tis. EUR za rok 2011). Čistý úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 104 632 tis. EUR (73 066 tis. EUR v roku 2011).

Čisté realizované zisky z finančných operácií boli vo výške 168 124 tis. EUR (115 700 tis. EUR za rok 2011), pričom najväčší podiel predstavovali zisky z úrokových swapov v sume 120 246 tis. EUR (117 131 tis. EUR za rok 2011).

V roku 2012 vykázala NBS v porovnaní s rokom 2011 nižšie straty z ocenenia finančných aktív a pozícií, a to najmä v dôsledku nárastu trhovej ceny cenných papierov držaných v investičnom portfóliu NBS.

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2012 prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2011 vo výške 755 tis. EUR (1 697 tis. EUR v roku 2011) a podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2012 vo výške 5 694 tis. EUR (6 461 tis. EUR v roku 2011). Čistý príjem NBS z prerozdelenia menového príjmu za rok 2012 bol vo výške 84 748 tis. EUR (15 408 tis. EUR za rok 2011). Menové príjmy centrálnych bánk z plnenia úloh menovej politiky sa medzi jednotlivé centrálne banky rozdeľujú koncom každého finančného roka v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným podielom na základnom imaní ECB v súlade s čl. 33.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

V súvislosti s úročením pohľadávky z prevodu devízových rezerv do ECB v celkovej hodnote 399 444 tis. EUR prijala NBS od ECB v roku 2012 úrok vo výške 3 042 tis. EUR (4 301 tis. EUR za rok 2011).

Čisté prevádzkové náklady NBS za rok 2012 poklesli v porovnaní s rokom 2011 o 4 499 tis. EUR, čo predstavuje 8-percentné zníženie (53 430 tis. EUR v roku 2012 a 57 929 tis. EUR v roku 2011). Čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí predstavovali čiastku 1 483 tis. EUR (5 868 tis. EUR v roku 2011).

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2012 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

Ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora bude súčasťou Výročnej správy NBS za rok 2012.


Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.