en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (28. februára 2012) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Mesačný bulletin NBS, február 2012, ktorý bude publikovaný v elektronickej forme na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu.

Štatút podielového fondu je vzhľadom na charakter slovenských podielových fondov základným zmluvným dokumentom. Podľa zákona podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu. V súčasnosti sú práva a povinnosti správcovskej spoločnosti a podielnika ustanovené v zákone a v štatútoch podielových fondov a prípadne v obchodných podmienkach správcovských spoločností. Štatúty podielových fondov sú v súčasnosti dokumentmi, ktoré poskytujú malú pridanú hodnotu ako pre podielnikov tak pre správcovské spoločnosti, keďže vo veľkej miere len kopírujú zákonnú úpravu. Aj keď sú obchodné podmienky jediným miestom, na ktorom možno upraviť niektoré vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikmi, nikdy by nemali vo svojej podstate nahrádzať štatút ako základný zmluvný dokument predpokladaný zákonom. Účelom schváleného opatrenia je zabezpečiť, aby štatút plnil funkciu základného zmluvného dokumentu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikmi. Preto je potrebné ustanoviť podrobnosti o jeho obsahu, a to v súlade so zásadou, že štatút by mal ustanovovať podrobné pravidlá, ktorými má byť správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu viazaná, a tým posilniť ochranu podielnikov, ale na druhej strane, aby poskytoval správcovskej spoločnosti dostatočnú flexibilitu pri správe podielových fondov v najlepšom záujme podielnikov.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. marca 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.