en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (17. marca 2009) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila materiál „Vplyv zavedenia eura na infláciu v Slovenskej republike“, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS. Na základe predloženého materiálu je možné konštatovať, že vplyv zavedenia eura k celkovej inflácii HICP dosiahol úroveň pod 0,2 percentuálneho bodu, čo je porovnateľné s odhadmi vplyvu zavedeniu eura aj v ostatných krajinách. Ak by sa pri výpočte vplyvu zavedenia eura na cenový vývoj v januári brali do úvahy aj tie položky, kde ceny vplyvom zavedenia eura mohli poklesnúť, potom by bol celkový vplyv na spotrebiteľské ceny v januári blízky nule.

Celkovo je možné konštatovať, že žiadna z použitých metód neidentifikovala, že kvôli zavedeniu eura by došlo k neodôvodnenému zvýšeniu spotrebiteľských cien.

BR NBS schválila účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31. 12. 2008 a zobrala na vedomie správu nezávislého audítora vypracovanú audítorskou firmou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a audítor v správe vyjadril názor, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Národnej banky Slovenska k 31. decembru 2008 a výsledok jej hospodárenia za rok 2008.

NBS vykázala za rok 2008 stratu 37 mld. Sk (1,2 mld eur). Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodla, že strata bude umorovaná z budúcich ziskov a z vlastných zdrojov Národnej banky Slovenska.

Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2008, správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska budú predložené Národnej rade Slovenskej republiky.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.